"Пампорово" АД ще изгражда нови съоръжения в държавни гори без промяна на предназначението

Призоваваме земеделския министър Димитър Греков да представи публично договорите

"Пампорово" АД продължава да ползва държавни земи и гори без промяна на предназначението им. Дружеството има планове в близките месеци да започне да строи нови частни съоръжения (ски писти и лифтове) върху държавни терени. Въпреки, че последните лифтове са без строителни разрешения, дружеството е закупило нов лифт, който смята да изгради, за да направи връзка между курорта Пампорово и пистата „Мечи чал“ в Чепеларе. Предстои ново изсичане на вековни гори, които са държавен фонд и на които не е променено предназначението. „Пампорово“ АД продължава самоуправството върху земи и гори от държавния поземлен и горски фонд без да заплаща съответните наеми.  Освен това земеделското министерство заблуждава относно наема, който „Пампорово“ АД плаща за ползване на терени от Държавния горски фонд за ски писти и лифтови съоръжения. Според ведомството, дружеството плаща средно по 10 000 лв. на месец за ползването на 97 декара горска площ в курорта. Според официалната информация „Пампорово“ АД притежава 37 км писти за алпийски дисциплини и 25 км. за дълго бягане. Това означава общо 62 км писти. По европейските стандарти една ски писта е широка между 30 и 50 метра, осреднено това означава, че площите, които се ползват за ски писти и съоръжения от държавния фонд са около 2500 дка, а всъщност те заплащат само за 97дка. Тук не са включени трасетата на лифтовите съоръжения, които са широки най-малко 20м., което прави още няколко стотин декара. По този начин, МЗХ демонстрира пълен отказ от защита на държавните интереси, а чрез поредица медийни участия, застана в защита на частното дружество на банкерката Цветелина Бориславова, използвайки неверни данни.
Призоваваме земеделския министър Димитър Греков да представи публично договорите, които по наша информация са подписани без цени от предните правителства за ползваните терени от Пампорово АД. Информацията да бъде изискана и от горските стопанства "Широка лъка" и "Пампорово", в които постъпват таксите, както твърди министърът.
Министерство на земеделието и храните забави шест месеца проверката за ползването на държавни гори и земи от „Пампорово“ АД. Сдружение „Синята планета“ изпрати запитване по Закона за достъп до обществена информация и поиска информация за договорите между министерството и дружеството за продажба на територии от горския фонд, кои и колко от имотите, които се ползват са с учредени права или нямат такива. Освен това кои от горските територии, които „Пампорово“ АД ползва за изграждане на писти и лифтове са с променено преназначение. Земеделското министерство трябваше да посочи още колко държавни и общински имоти ползва дружеството за своята дейност и как са уредени отношенията между страните - наем, закупуване, безвъзмездно ползване.
През ноември м.г. проверка на Изпълнителната агенция по горите в курорта Пампорово установи, че лифтът до връх Снежанка е построен незаконно, като е осъществена и нерегламентирана сеч за разширяване на писти. Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/ установи незаконен строеж на лифт „Двата моста“ в Пампорово в землището на село Стойките, без одобрени инвестиционни проекти и без издадено разрешение за строеж. На „Пампорово“ АД е съставен акт No II-1/7.11.2013, с който са образувани административни производства за спиране на строителството и за премахване на вече изградените съоръжения и обекти, но той още не е влезнал в сила. Изпълнителна агенция по горите установи, че във връзка с този строеж са изсечени немаркирани дървета в рамките на около 10 декара. „Пампорово“ АД е построило и ползва 62 оръдия да изкуствен сняг и обслужващата ги помпена станция.
"На 30.03.2011 г. Регионална дирекция за Национален строителен надзор-Южен централен район е извършила проверка и съставила констативен протокол №57, в който установява, че Пампорово АД ползва построени от тях съоръжения за изкуствен сняг в нарушение на закооустановения ред по реда на Закона за устройство на територията. Въз основа на този акт началникът на сектора в Смолян, при РДНСК, Южен централен район е издал заповед, с която забранява ползването на съоръженията за изкуствен сняг и достъпа до строеж. Определен е срок за доброволно изпълнение на заповедта.
През септември 2011 Административният съд - Смолян потвърждава, че няма издадени строителни книжа за изграждането на “Съоръжението за изкуствен сняг” и няма проведена процедура пред ДНСК по въвеждането му в експлоатация. Съоръжението преминава през земи от Държавен поземлен фонд и Държавен горски фонд, за които Пампорово АД няма документ за обственост. С това съдът потвърждава, че заповедта за забрана ползването на съоръжението, е издадена правилно. Затова ще бъдат сезирани компетентните органи."
Сдружение „Синята планета“Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"