В Казанлък избират с конкурс директор “Програми, проекти, младежка политика и хуманитарни дейности”

Документи се представят до 29 януари

Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, са висше образование, образователно-квалификационна степен – магистър; професионална област – архитектура и/или специалности с инженерен профил(строителство); професионален опит – 4 години трудов и/или служебен стаж в професионалната област на завършеното образование или публичния сектор, като опитът в разработване и изпълнение на инфраструктурни проекти е предимство; ранг IIІ младши /за работилите по служебно правоотношение, на основание Закона за държавния служител /.
Допълнителните изисквания са владеене на английски език или друг западноевропейски език; отлични компютърни умения – Word, Excel, работа в Интернет среда и други специализирани програми свързани със сферата на дейност.
Краткото описание на длъжността по длъжностна характеристика включва разработка и управление на проекти с външно финансиране; методическа помощ; разработване на стратегически документи, прогнози и планове. Основните сфери на дейностите са управление, изработване и контрол на инфраструктурни проекти в община Казанлък.
Конкурсната процедура ще се проведе чрез защита на концепция за стратегическо управление на тема: „Визия за разработване, управление и контрол на проекти с външно финансиране при Община Казанлък” и интервю.
Документите, необходими за кандидатстване за длъжността са:
а/ писмено заявление, съгласно Приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
б/ декларация от лицето, че е пълнолетен, за неговото гражданство, не е поставяно под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност – по образец;
в/ копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
г/ копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
д/ трудова автобиография;
е/ свидетелство за съдимост;
ж/ копие от документ за самоличност;
Представените копия от документи следва да бъдат заверени от кандидата с текста “Вярно с оригинала” и подпис. При представяне на копия от документи да се представят и оригиналите за сверка.
Разработените от кандидатите концепции се представят при подаване на документите в отделен непрозрачен запечатан плик, на който следва да бъде изписано – трите имена на лицето и длъжността за която кандидатстват. На плика се поставя входящ номер, съответстващ на входящия номер на заявлението за участие. Комисията ще отваря само пликовете на допуснатите до конкурса кандидати.
Подаването на документите става на гише № 2 - “Деловодство” в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Казанлък - гр. Казанлък, бул. “Розова долина “ № 6, в срок до 17.00 ч. на 29.01.2015 г. Списъците и съобщенията ще бъдат обявени на таблото в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Казанлък, бул. “Розова долина” № 6, както и на Интернет страницата на Община Казанлък.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен