Над 70 000 социални помощи са отпуснати през 2014 година в Стара Загора

316 души са получили обезщетения заради наводненията

В област Стара Загора за 2014 год. са начислени общо 126 188 лв. за 453 случая, в това число на 316 лица е отпусната еднократна помощ заради наводненията със сумата от 325лв. на стойност общо 102 700 лв, съобщават от дирекция "Социално подпомагане".
Общо за област Стара Загора за 2014 год. са начислени помощи по Закона за семейни помощи за деца на 39 067 случая в размер на 27 327 803лв.
Броят на лицата и семействата, подпомогнати за 2014 год. с месечна помощ по чл. 9 от ППЗСП е 3 993 случая за сумата от 2 810 026лв. Еднократни помощи по чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
Месечни интеграционни добавки са получили 21 688 лица с увреждания в размер на 5 218 420 лв.
Броят на лицата, включени в дейност „Личен асистент” от 01.01.2014 год. до 31.12.2014 год. е 109.
За целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2014-2015г. в област Стара Загора са приети 9 142 молби-декларации. Отпуснати са на 8 057 лица, отказаните са 1 085. Целевите помощи за целия период са изплатени на два транша първия до края на 2014г., а втория през месец януари 2015г., като общата им стойност е 3 126 011,52лв.