ПУДООС отчете работа по проекта за закриване и рекултивация на 36 стари общински депа за отпадъци

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) представи напредъка в работата си по проекта „Изпълнение на дейности по закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци на територията на Република България, които не отговарят на нормативните изисквания“. Финансирането е в размер на 97 627 253, 99 лв. – 82 983 165,89 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 14 644 088 лв. от държавния бюджет.

С 36 общини ПУДООС е сключил договор на обща стойност 82 129 246 лв., над 48 млн. лв. вече са разплатени напълно, а над 28 млн. лв. следва да се разплатят до края на 2015 г. Директорът на предприятието Ренета Георгиева обяви, че напълно е приключила работата на 48 декара депа в общините Калояново и Раковски. До 31 октомври рекултивацията на стари депа, неотговарящи на нормативните изисквания, трябва да завършат 38 общини с изключение на Русе, където дейностите трябва да са приключили до 2016 г.

36-те общини, с които ПУДООС има сключени договори и осигурено финансиране, са Столична, Раковски, Калояново, Каспичан, Елхово, Самуил, Разград, Цар Калоян, Сухиндол, Кубрат, Угърчин, Хитрино, Борово, Костинброд, Симеоновград, Козлодуй, Кнежа, Русе, Летница, Сливо поле, Царево, Приморско, Чипровци, Силистра, Каолиново, Велики Преслав, Главиница, Тополовград, Чепеларе, Бяла Слатина, Оряхово, Върбица, Исперих, Свиленград, Драгоман, Димитровград. Предвидената за рекултивация обща площ е 1590 дка.
Проектът подпомага разрешаването на проблеми около депата за битови отпадъци, които не отговарят на изискванията на законодателството и подобрява управлението им. Основната му цел е да постигне високо ниво на опазване на околната среда и спазване на директивите на ЕС и националното законодателство в областта на управление на отпадъците. Финансирането осигурява реализацията на екологични проекти за закриване на общински депа за отпадъци, които не отговарят на изискванията и подпомага изпълнението на ангажиментите на ПУДООС, регламентирани в разпоредбите на ПМС № 209/2009 г. и ПМС № 84/2012 г.

Със закриването на включените в обхвата на проекта депа за битови отпадъци се осигурява постигането на целите на приоритетна ос 2 на ОПОС 2007-2013 – подобряване на състоянието на почвите и подземните води и намаляване на броя на старите депа за битови отпадъци. Изпълнението на дейностите, заложени в проекта за закриване и рекултивация на съществуващи общински депа за битови отпадъци елиминира рисковете за околната среда и човешкото здраве, произтичащи от движението и разпространението на замърсяването на територията на депото и извън него.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен