4000 строежа с важно обществено значение е въвела в експлоатация ДНСК през м.г.

Портфейл

31-01-2016, 09:58

Автор:

Bulgariautre

Всичко от Автора

Премахнати са 850 незаконни сгради, 600 000 лв. са влезли в бюджета от санкции по ЗУТ

Почти 4000 са въведените в експлоатация през 2015 г. строежи от първа до трета категория. Голяма част от тях са с важно обществено значение – железопътни линии, пътища, пристанища, летища, болници, цялостни градски водопроводни и канализационни системи и пречиствателни станции за питейна и отпадъчна вода, съоръжения за третиране на отпадъци, обекти за подобряване на градската среда, на културно-историческото наследство и други, много от които финансирани с европейски средства по различни оперативни програми. Това показват резултатите от дейността на Дирекцията за национален строителен контрол през изминалата година, съобщиха от пресцентъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Годишните цели на ДНСК  се публикуват в началото на всяка календарна година на интернет страницата на дирекцията, заедно с отчета за изпълнението им за предходната година.
В изпълнение на стратегическите цели по провеждане на държавната политика в областта на строителния контрол, Дирекцията за национален строителен контрол контролира спазването на Закона за устройство на територията и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, в т.ч. влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите.
Според разпоредбите на закона ДНСК извършва проверки на строежи и строителни книжа, включително и на строежи в територии с особена защита – дюни, свлачища и природни паркове. През 2015 г. те са над 40 000, като при необходимост са предприети адекватни и ефективни действия.
В резултат на контролната дейност на експертите от дирекцията са премахнати 850 незаконни строежа. Наложени са над 500 глоби и имуществени санкции за установени нарушения на Закона за устройство на територията, в резултат на което са постъпили близо 600 000 лв.
Отчетът за дейността на ДНСК показва, че са извършени са над 500 административни услуги по регистриране на консултанти по Закона за устройство на територията. За подобряване на качеството им, за икономия на време и разходи на гражданите и юридическите лица, от месец октомври 2015 г. заявяването и получаването на удостоверения за вписване в регистъра на консултантите за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор и удостоверения за извършени нарушения по Закона за устройство на територията могат да се правят изцяло електронно. Заявленията се попълват онлайн на сайта на ДНСК – www.dnsk.mrrb.government.bg, раздел „Е-услуги“.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"