Инспектори по труда започват кампания в селското стопанство. От 1 юни инспекторите масирано ще проверяват дали в сектора се спазват разпоредбите на трудовото законодателство – наличие на писмен трудов договор при полагане на труд.

Селското стопанство е сектор, който всяка година е проверяван, тъй като резултатите от дейността на Агенцията показват, че той е рисков както при трудовите правоотношения, така и при осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.

През 2015 г. в селското стопанство са извършени около 2600 проверки, при които са установени почти 10 300 нарушения. В 122 нарушения не са изпълнени изискванията за сключването на трудов договор или в 1.2% от всички.

В повечето случаи става въпрос за липса на писмен договор изобщо или за липса регистрацията му в НАП. В някои случаи работникът не е получил, преди да бъде допуснат до работа, екземпляр от писмения договор и копие от уведомлението за регистрацията му в НАП.

За сравнение през 2014 г. проверките в селското стопанство са били 1600, установените нарушения - 7700, а тези, свързани с нерегламентирано полагане на труд - 104, или 1.4% от всички.

Кодексът на труда регламентира различни видове срочни договори, които могат да бъдат използвани от работодателите при извършване на сезонни дейности.

Припомняме, през 2015 година беше въведен и еднодневният трудов договор, като вариант за легализиране на трудовите правоотношения в сектора. Този вид договор позволява на наетите да запазят правата си на социално подпомагане и осигуряване.

Той значително облекчава и административните задължения на работодателите. Сключването и прекратяването на еднодневните договори не се регистрира в НАП. При прекратяването им не се издава заповед и не се оформя трудова книжка. Работодателите нямат задължение да изготвят длъжностни характеристики.