5 деца са родени от малолетни майки през май в Стара Загора

Издадени са 25 заповеди за предприемане/прекратяване на мярка за закрила за дете

Общо 48 сигнала за деца в риск са постъпили през май в отдел „Социална закрила” в Стара Загора от началото на година те са 254, съобщи директорът Петя Чакърова. Те са за дете, останало без родителска грижа-5, за упражнено насилие над дете (физическо, психическо, сексуално)-2, за неглижиране на дете-3,  за деца с увреждания-9,за деца с противообществени прояви - 2, за малолетни/непълнолетни бременни или родили деца-11, за деца, родени от малолетни/непълнолетни майки-5 ,за непълнолетни,риск от отпадане от училище – 5, нарушен контакт на детето с отсъстващия родител – 1 ,сигнали за деца, настанени в специализирани институции и услуги резидентен тип –5 сигнала.

През май  са издадени 25 заповеди за предприемане/прекратяване на мярка за закрила за дете или за реинтеграция на дете в биологичното семейство и др., от които:настаняване на дете в институция – 8,пренастаняване на дете в институция – 2, настаняване на дете в приемно семейство – 2, прекратяване настаняването на дете в приемно семейство поради осиновяване – 1, прекратяване настаняването на дете в институция и настаняване в ЦНСТ 1, настаняване в ЦНСТ /МГД/ – 1,прекратяване настаняването на дете в ЦНСТ поради навършване на пълнолетие – 2, прекратяване настаняването в институция поради осиновяване – 1, прекратяване настаняването в институция поради смърт на детето – 1, прекратяване настаняването в институция поради навършване на пълнолетие – 2, настаняване в семейство на близки и роднини - 1, прекратяване настаняването в семейство на близки и роднини поради навършване на пълнолетие – 2, издадени са 2 заповеди за ползване на социални услуги от деца др.

Общият брой случаи, по които работи отделът по закрила на детето в момента са 1128 или средно по 70 случая на социален работник.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"