Съдебната реформа към края си след окончателното приемане на Закона за съдебната власт

Депутатите приеха на второ четене Закона за съдебната власт, делегираща по-широки права на магистратите и по-голяма автономия на отделните съдилища. 

 

Народните представители приеха изцяло на второ четене промените в закона, внесени от Министерски съвет, съобщава официалният сайт на Народното събрание. Промените са в няколко основни насоки.

Едно от най-дискутираните нововъведения е изискването магистратите да декларират членството си в организации, включително тайни и/или неформални организации и общества, при наличието на такова.

Заради новоприетите изисквания за деклариране на членство в подобни организации, всеки съдия, прокурор и следовател, член на Висшия съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите от Инспектората към ВСС в едномесечен срок от встъпване в длъжност трябва да подадат декларация пред съответната колегия на ВСС. В нея трябва да бъде направен отчет на дейности и членства в организации, включително тайни и неформални организации и общества, юридически лица с нестопанска цел и в граждански дружества или обединения, а колегиите на ВСС ще водят централен публичен регистър на тези декларациите.

Съдии, прокурори и следователи ще подават декларация от две части за имущество и интереси пред Инспектората към ВСС,  реши още парламентът. Магистратите ще подават и декларация за промяна в декларирани обстоятелства в заявлението за имущество и интереси. Това ще става в случай на участие в търговски дружества, договори с лица, които извършват дейност в областта на магистрата, както и за данни за лица, към които деклариращият има частен интерес. Документите ще бъдат съхранявани в продължение на 10 години, като след изтичане на този срок ще бъдат унищожавани от специална комисия.

Инспекторатът към ВСС ще води и поддържа електронни публични регистри на декларациите и на влезли в сила наказателни постановления. Депутатите записаха определения за конфликт на интереси, частен интерес, облаги, както и какво може да предизвика проверка.

Съдия, прокурор или следовател може да бъде командирован при необходимост за не повече от 12 месеца с предварителното му писмено съгласие, гласи друга промяна, гласувана от парламента. В изключителни случаи той може да бъде командирован и без неговото съгласие за срок до три месеца.  Командировката ще се извършва след преценка на професионалния му стаж и опит и оценка от атестация и становище от прекия му административен ръководител.

Магистрат може да бъде командирован от съответната колегия на ВСС с писменото му съгласие. Когато срокът на командироването надвишава една календарна година, щатната длъжност, заемана от магистрата, се освобождава. След изтичане на срока лицето се възстановява на заеманата щатна длъжност в същия орган на съдебната власт.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен