МС прие нова наредба по чл. 73 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

Преходните и заключителни разпоредби предвиждат шестмесечен срок, в който лицата, получили разрешение, следва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата

Правителството отмени сега действащата и прие нова Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. С документа се регламентират условията и редът за разрешаване на физически и юридически лица да произвеждат, придобиват, внасят, изнасят, съхраняват и използват ограничени количества от растенията и веществата от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и техни препарати и прекурсори, за медицински, научни и лабораторни изследвания, за образователни цели, както и за поддържане работното състояние на служебните кучета, разкриващи наркотични вещества.
Въвежда се определено максимално количество на веществата от Списък I, с които могат да се извършват дейностите по чл. 73, с оглед високата степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях.
Условията и редът за разрешаване на дейностите по чл. 73 от ЗКНВП се регламентират в четири раздела съобразно функционалните компетентности на министрите на здравеопазването, на вътрешните работи и на правосъдието и на директора на Агенция „Митници“. Подробно е разписана процедурата и сроковете за издаване на разрешението.
Наредбата въвежда мерки за сигурност чрез конкретни изисквания към помещенията, в които могат да се извършват дейностите с ограничени количества наркотични вещества. Уреждат се условията и редът за използване на наркотичните вещества, документацията и отчетността и се конкретизира обхватът на контрола върху лицата, получили разрешение, както и правомощията на контролните органи.
Преходните и заключителни разпоредби предвиждат шестмесечен срок, в който лицата, получили разрешение, следва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен