Водоснабдяването на Рибново става чрез водоснабдителна система Илистен

Ниският капацитет на водоизточника е значително по-малък от необходимия ресурс

Водоснабдяването на с. Рибново, община Гърмен се осъществява чрез водоснабдителна система (ВС) „Илистен“, включваща подземен водоизточник, довеждащ етернитов водопровод с дължина 3,5 км и напорен водоем с обем 300 куб. м., съобщиха от пресцентъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Необходимото максимално водно количество за с. Рибново възлиза на 16 л/с. Поради ниския капацитет на водоизточника, утвърденият експлоатационен ресурс на водовземното съоръжение е 3,29 л/с, който е значително по-малък от необходимия.

Изграденият от община Гърмен довеждащ водопровод с дължина 15 км за допълнително водоснабдяване, захранван от речно водохващане „Въщица“, е без разрешително за водоползване, с недоизграден и невъведен в експлоатация напорен резервоар. Съоръжението не се експлоатира от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград.

Поради продължителното засушаване през летните месеци, повишена консумация и поливане с питейна вода, дебитът на основния водоизточник е съществено намалял, което е довело до недостиг на вода по високите части на селото.

За осигуряване на водни количества, задоволяващи нуждите на жители на с. Рибново, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград е уведомило кмета на община Гърмен за необходимостта от въвеждане на режимно водоподаване за висока и ниска зона, съгласувано с кмета на с. Рибново.

Към момента няма възможност за допълнително водоподаване и затова е необходимо да бъде въведен режим на водоснабдяването по реда на Наредба № 4 от 14 септември 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи и съгласно Общите условия на ВиК оператора за предоставяне на ВиК услуги, а именно чрез местните органи на управление и средствата за масова информация. 

До възстановяване на водоподаването от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград ще бъде осигурено алтернативно водоснабдяване с водоноски.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен