МС одобри българската позиция за заседание Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси

Правителството одобри също така резултатите от участието на България в заседания на Съвета на Европейския съюз

Министерският съвет одобри българската позиция за заседание на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси, което ще се проведе на 8 ноември в Брюксел.
Министрите на финансите ще дискутират актуални въпроси в областта на данъчната политика и по-конкретно – изграждането на справедлива, конкурентоспособна и стабилна система за корпоративно данъчно облагане в ЕС, както и засиленото сътрудничество в областта на данъка върху финансовите сделки. ЕКОФИН ще разгледа и приеме проект на заключения на Съвета относно статистиката на ЕС и ще обсъди актуалното състояние на пакетите с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти. Очаква се Европейската сметна палата да представи годишен доклад за изпълнението на бюджета на ЕС за 2015 г.
Правителството одобри също така резултатите от участието на България в заседания на Съвета на Европейския съюз.
Съветът по заетост и социална политика се проведе на 13 октомври в Люксембург. По време на срещата страната ни подкрепи предложението за директива за защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа. Сред акцентите в дебатите бяха обсъждането на концепцията на ЕК за новите умения, които ще са необходими на работната сила в Европа, интеграцията на трайно безработните и досегашното изпълнение на Инициативата за младежка заетост. Обсъдено беше и предложение за директива във връзка с изпълнението на Конвенцията на МОТ за условията на труд в сектора на риболова.
На 29 септември в Брюксел се проведе редовно заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност. На него бяха обсъдени въпроси, свързани със състоянието на икономиката, както и достъпа до рискови капитали за европейските малки и средни предприятия с потенциал за растеж. Беше предложено да се организира съвместно заседание на министрите на финансите и министрите, отговарящи за конкурентоспособността, по въпросите за подобряването на достъпа до рискови капитали. В рамките на сесията ЕК представи пакета за стандартизация, а повечето държави-членки, сред които и България, съобразно предоставения от Министерския съвет мандат, подписаха Съвместната инициатива за стандартизация в контекста на стратегията за единния пазар. По време на дебата беше обсъдено и актуалното състояние по отношение на Единния патентен съд. ЕК посочи, че 11 държави членки вече са ратифицирали Споразумението за Единния патентен съд (ЕПС).
Одобрени бяха и резултатите от заседанието на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи”, което се проведе на 13 и 14 октомври в Люксембург.
На заседанието на министрите на вътрешните работи България изрази благодарност за избора на българо-турската граница за старта на дейността на новата Европейска агенция за гранична и брегова охрана. Страната ни подчерта значението на оперативната съвместимост между информационните системи и изрази надежда за скорошно развитие по въпроса с предоставянето на България на пасивен достъп до Визовата информационна система.
В областта на миграцията беше направен преглед на изпълнението на изявлението ЕС-Турция, както и на напредъка по отношение на релокацията. България запозна Съвета с актуалната миграционна ситуация в страната. Подчертано беше важното значение на ефективното връщане на нелегално пребиваващи лица. Предмет на обсъждане беше и новата законодателна рамка за реформа в системата за убежище на Европейския съюз.
На заседанието на министрите на правосъдието България, наред с Германия, Франция, Белгия и Люксембург, изрази подкрепа за приемането на предложения текст за регламент за създаване на Служба на Европейския прокурор, който създава необходимите предпоставки за осигуряване на единна европейска политика на разследване на престъпленията, засягащи финансовите интереси на ЕС. Подчертана беше необходимостта от поставянето на ясни критерии за оперативните разходи по разследването и тяхното възстановяване, както и че създаването на Службата не трябва да ощетява Евроюст. Според представен от Европейската комисия анализ, приходите за бюджета на ЕС и държавите-членки от създаването на Службата на Европейския прокурор се очаква да бъдат по-високи от разходите за функционирането й.
Министрите обсъдиха и предложението за директива относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред. България посочи, че директивата и регламентът за създаване на Службата на Европейския прокурор следва да вървят заедно, като изрази подкрепа по отношение на включването на тежките форми на измами с ДДС в приложното поле на предложението за директива, а не в регламента.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен