Бензиностанциите трябва да бъдат оборудвани със система за улавяне на бензинови пари до края на тази година

При неспазване на разпоредбите законодателството предвижда спиране на бензиноколонки чрез пломбиране до тяхното привеждане в съответствие

Бензиностанциите трябва да бъдат оборудвани със система за улавяне на бензиновите пари до 31 декември 2016 г. Тя съответства на т.нар. Етап II на улавяне на бензиновите пари (УБП) и представлява оборудване, предназначено за улавянето на бензиновите пари от резервоара за гориво на моторните превозни средства по време на зареждането в бензиностанция. Бензиновите пари се прехвърлят в резервоар на бензиностанцията.
До края на годината ефективността на улавяне на бензиновите пари на системите, съответстващи на Етап ІІ на УБП на всички бензиностанции трябва да е по-голяма или равна на 85 %, което се удостоверява от производителя и/или доставчика в съответствие със стандарт EN 16321-1:2013. До 31.12.2018г. за бензиностанциите, които към 14.06.2016г. са оборудвани със системи, съответстващи на Етап ІІ на УБП, ефективността на УБП може да се удостоверява със сертификат за съответствие с европейски или национални технически стандарти или процедури за одобрение.
Освен това при прехвърлянето на бензиновите пари в резервоар на бензиностанцията съотношението пари/бензин трябва да бъде по-голямо или равно на 0,95, но по-малко или равно на 1,05.
Лицата, които експлоатират  бензиностанции трябва да водят прошнурован, прономерован и заверен от РИОСВ дневник за състоянието на системата, съответстваща на Етап II на УБП, чийто формат е регламентиран в Приложение № 8 от Наредба № 16 за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.
Съгласно чл. 34ж, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух лице, което не изпълнява изискванията на Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини, в т. ч. не спазва техническите изисквания и нормите за допустими емисии на ЛОС, изпускани в атмосферния въздух, в зависимост от производителността на съответните инсталации за съхранение на бензини в терминалите и бензиностанциите, се наказва с глоба от 2000 до 10000 лв. или имуществена санкция в размер от 5000 до 20000 лв. При неспазване на разпоредбите законодателството предвижда спиране на бензиноколонки чрез пломбиране до тяхното привеждане в съответствие.
Повече информация може да откриете на сайта на РИОСВ – Пловдив: www.plovdiv.riosv.com.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен