Камарата на строителите в България: Цените за саниране на сгради са минимални

Програмата осигури заетост и на стотици производители и доставчици на суровини и материали

Камарата на строителите в България приветства решението на НС и благодари на всички парламентарно представени сили за подкрепата за продължаване на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС).

Програмата доказа своя голям икономически и социален ефект. В тежката за строителния сектор 2016 г. при отчетен спад в строителството от 32% тя помогна на много малки и средни фирми от цялата страна да имат работа. Програмата осигури заетост и на стотици производители и доставчици на суровини и материали.

КСБ счита, че позитивният ефект от програмата е видим и че поставянето й в контекста на политическия дебат не е в интерес на обществото, предвид нейната социална значимост. Камарата припомня, че многократно в управителните органи на браншовата организация са провеждани дискусии, кръгли маси и конференции с всички заинтересовани лица, а въпроси, свързани с реализацията на програмата, са разглеждани на заседания на УС, в това число и темата за цените, на които се извършва санирането.

Трябва да се обърне внимание, че всяка сграда, която се включва в програмата, има своите специфични характеристики по отношение на видовете работи, които е необходимо да бъдат извършени по нея. През 2016 г. на 3 пъти, с цел оптимизиране на разходите и реализиране на повече обекти, и вследствие на намалението на обхвата на предвидените в програмата за изпълнение видове работи, бяха променяни референтните цени в посока намаляване - от първоначално приетите през 10.2015 г. – 250 лв. без ДДС максимална референтна стойност, на 160 лв. без ДДС през 02.2016 г. и на 143 лв. без ДДС през 10.2016 г. , като последната промяна е -115 лв. без ДДС.

КСБ счита, че в момента цените са на критичния минимум, който осигурява изпълнението на програмата. Въпреки това във връзка с приключването на строителната година Камарата планира да организира среща на всички заинтересовани лица по програмата, на която да бъдат обсъдени начинът за изпълнение на програмата, формирането на референтните цени, както и предложения за решения на възникнали проблеми от техническо и технологично естество.

Още един път потвърждаваме нашата подкрепа за „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ като изключително полезна и работеща в интерес на обществото.

Декларираме и готовността на КСБ да предостави експертно мнение на институциите по всички въпроси, касаещи реализирането на програмата. Камарата ще инициира и срещи с различните политически сили за обсъждане на реализацията на програмата.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"