Одобрена е позиция на България по тълкувателно дело на Съда на ЕС

Делото е във връзка с обжалване на ревизионен акт, с който са установени задължения за лихва на „ТТЛ“ ЕООД

Министерският съвет одобри позицията на България по дело С-553/16 „ТТЛ“ ЕООД на Съда на Европейския съюз и даде съгласие за встъпване в производство.
Делото е във връзка с обжалване на ревизионен акт, с който са установени задължения за лихва на „ТТЛ“ ЕООД. То е образувано по преюдициално запитване на Върховния административен съд във връзка с административно дело №1053/2015 г. с касатор „ТТЛ“ ЕООД и с ответник по касационната жалба – директорът на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ в НАП. Целта е да не се допусне установяване на съдебна практика, противоречаща на правото на ЕС.

Предмет на преюдициалното запитване е тълкуване на чл. 5, ал. 4 и чл. 12, буква „б“ от Договора за Европейския съюз и чл. 49, чл. 54, чл. 63 и чл. 65, ал. 1 и 3 от Договора за функциониране на ЕС. Тълкуването трябва да установи дали тези разпоредби допускат национално законодателство, според което на местно дружество – платец на дохода при източника, се възлага задължение за заплащане на лихви за периода от дата на изтичане на срока за внасянето на данъка върху дохода до деня, когато чуждестранното лице, установено в друга държава-членка, докаже наличието на основание за прилагане на спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, по която България е страна, включително в случаите, когато съгласно спогодбата данък не се дължи или се дължи в по-нисък размер.

Конституирането на България в производството по делото ще позволи на страната ни успешно да се включи в процеса на правораздаване, осъществяван от Съда на ЕС, с оглед на еднаквото и точно прилагане на правото на ЕС.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"