Добрич е с население 85 402 и е девети по големина

Продължава процесът на застаряване на населението

Към 31 декември 2016 г. населението на област Добрич е 178 438 души, което представлява 2.5% от населението на България (7 101 859 души) и нарежда областта на 14-о място по брой на населението непосредствено след област Сливен  (189 788 души) и преди област Шумен        (174 476 души). В сравнение с 2015 г. населението на областта намалява с 2 163 души, или с 1.2%, съобщават от ТСБ в Добрич.

Мъжете са 87 054, а жените – 91 384, или на 1 000 мъже се падат 1 050 жени, при 1 059 жени за страната. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 53 г.включително. С нарастването на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на областта.

Продължава процесът на застаряване на населението. В края на 2016 г. лицата на 65 и повече навършени години са 37 460, или 21.0% от населението на областта. 

Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 24.2%, а на мъжете - 17.7%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея по-ниската средна продължителност на живота при тях.

 Към 31.12.2016 г. децата до 15 години са 25 121, или 14.1% от общия брой на населението на област Добрич. Делът на най-младото население в България е 14.1%, а в ЕС-28 е 15.6%.

Средната възраст в България за 2016 г. е 43.5 години. Процесът на остаряване се проявява както в селата, така и в градовете. 

Тенденцията на застаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура - под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени  при определянето на възрастовите граници при пенсиониране. За 2016 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са до навършването на 60 години и 10 месеца за жените и 63 години и 10 месеца за мъжете.

Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2016 г. в област Добрич е 106 987 души, или 60.0% от населението на областта, като мъжете са 56 586, а жените - 50 401. Броят на трудоспособното население намалява с 1 783 души, или с 1.6% през 2016 г. спрямо предходната година. Към края на 2016 г. над трудоспособна възраст са 44 654 души, или 25.0%, а под трудоспособна възраст – 26 797 души, или 15.0% от населението на областта.

Териториално разпределение на населението

Към 31.12.2016 г. в градовете живеят 123 051 души, или 69.0%, а в селата – 55 387 души, или 31.0% от населението на областта.

Към края на 2016 г. населените места в област Добрич са 215, от които 6 са градове и 209 - села. Разпределението на населението по населени места в края на годината е резултат от неговото естествено и механично движение. През 2016 г. в област Добрич няма обезлюдени населени места.

Най-големият град в областта е гр. Добрич с население 85 402 души който е  девети по големина в страната след гр. Сливен (87 322 души) и преди гр. Шумен (76 967 души). В гр. Добрич живеят 47.9% от населението на областта.

Най-малко по брой на населението в област Добрич е с. Брястово (община Балчик) с един жител, а най-голямото село в областта е с. Оброчище (община Балчик)  - 2 121 души.

29 са селата, чието население се увеличава през 2016 спрямо 2015 г., като нарастването е  най -голямо в с. Ново Ботево (община Добричка) - с 16.0%. При 24 населени места броят населението се запазва.

Основните фактори, които влияят върху измененията в броя и структурите на населението, са демографските процеси - раждаемост, смъртност и миграция.


 


Снимка на Деня

Щрихи от Плевен