МС предлага промени в Закона за интеграция на хората с увреждания

Целта е да бъде намален броят на изискваните от гражданите документи и да се осигури по-добро регулиране на изискванията за социална интеграция

Правителството предлага промени в Закона за интеграция на хората с увреждания и одобри промени в правилника за неговото прилагане. Целта е да бъде намален броят на изискваните от гражданите документи и да се осигури по-добро регулиране на изискванията за социална интеграция на хората с увреждания и упражняване на техните права.
Промените в закона обединяват в една три от декларациите за издаване на удостоверения за регистрация на лицата, осъществяващи дейност по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35г, ал. 1 от ЗИХУ. Необходимата информация от Национална база данни „Население“, Търговския регистър и Националната агенция по приходите ще бъде събирана служебно, като в резултат намаляват и изискуемите към момента документи от заявителите.
Промените в правилника за прилагане на ЗИХУ дават възможност да се обединят административни услуги, а именно отпускането на допълнителната парична помощ за пътни разходи в страната за изработване, покупка или ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения и/или медицински изделия с отпускането на целеви помощи за покупка и ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения и/или медицински изделия.
Изменя се също заявление-декларацията, която обединява искането за извършване на социална оценка и отпускане на месечна добавка за социална интеграция.
Срокът за изготвяне на социален доклад се намалява от 30 на 20 дни.