61 нови социални услуги за деца и семейства са открити през 2016 г.

В изпълнение на програмата през 2016 г. са открити 61 нови социални услуги за деца и семейства

Правителството прие Доклад за изпълнението на Националната програма за закрила на детето за 2016 г. Акцент в документа е продължаващият процес на закриване на специализираните институции за деца и създаването на нови социални услуги в общността.
В изпълнение на програмата през 2016 г. са открити 61 нови социални услуги за деца и семейства – центрове за настаняване от семеен тип и за обществена подкрепа, дневни центрове за деца с увреждания, преходни жилища и др. Общият им капацитет е 1064 места. Към 1 януари 2017 г. общият брой на функциониращите услуги за деца на територията на страната е 605.
Документът описва мерките и действията за повишаване на квалификацията на работещите в системата за закрила на детето. През 2016 г. са организирани обучения за всички нива на персонала в домовете за медико-социални грижи за деца с оглед предоставяне на по-качествени грижи за децата настанени там. Предприети са и действия за насърчаване на работодателите да наемат самотни родители (осиновители) с деца до 5 години. През миналата година по тази мярка е осигурена заетост на 233 безработни.
В доклада се обобщават резултатите от изпълнението на мерки и дейности за насърчаване на спазването на правата на децата и провеждането на политики за намаляване на детската бедност, осигуряване на равен достъп до образование и здравеопазване и защитата от насилие. Докладът съдържа и препоръки за оптимизиране на провежданите политики за децата.