Утвърден е планът за изпълнение на Стратегията за противодействие на радикализацията и тероризма

Стратегията за противодействие на радикализацията и тероризма (2015-2020) акцентира върху политиките за превенция

Правителството утвърди плана за 2017 г. за изпълнение на Стратегията за противодействие на радикализацията и тероризма. В него са включени мерките, изпълнявани от ангажираните с проблема министерства, държавни агенции и институции, както и неправителствени организации.
Стратегията за противодействие на радикализацията и тероризма (2015-2020) акцентира върху политиките за превенция и по-добро разбиране за процесите на радикализация, отчитайки необходимостта от мултидисциплинарен подход. За осъществяване на целите й се планират и реализират редица мерки за изработване на ефикасна правно-нормативна рамка за превенция и противодействие на радикализацията и тероризма, за изграждане на система за мониторинг и координация, за подобряване организацията и дейността на специализираните структури и повишаване на експертния капацитет.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен