Кралев: Триото България-Естония-Австрия работи за конкретни резултати в сектор “Младеж”

Снимка:

ММС

Автор:

България Утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Доказахме, че за България бъдещето на младите хора в Европа е приоритет

Министърът на младежта и спорта Красен Кралев участва в Срещата на министрите на младежта във Виена. В рамките на форума се състояха редица събития – кръгла маса на министрите относно европейския младежки диалог, неформална среща на министрите на тема ползотворния диалог между младежта и политиците, както и неформална среща с участието на младежки неправителствени организации относно реализацията на младежките цели, изработени в София.

По време на изказването си на кръглата маса българският министър заяви пред колегите си, че оценява като изключително полезно и ползотворно сътрудничеството в рамките на Триото България-Естония-Австрия. “Вярвам, че след тези 18 месеца усърдна работа ще можем да се поздравим с постигнати конкретни резултати в сектор „Младеж“, заяви Красен Кралев. По думите му, за България е от особена важност следващият програмен период на Програмата „Еразъм +“ да отговори на очакванията на всички заинтересовани страни и да продължи своята мисия. Относно изпълнението на програма „Еразъм+: Младежта в действие“ Кралев коментира: “Това е една от най-значимите програми в секторите  образование, младеж и спорт като ние приоритетно водим преговори на национално ниво, така че да отговорим на нуждите на младите хора. Подкрепяме предложението за нарастване на бюджета за глава „Младеж“ в новата програма „Еразъм“, като очакваме това увеличение да бъде осезаемо, така че да потвърдим ангажимента към бъдещето на младите хора в Европа”.

Относно реалното участие на младите хора в обществените процеси министър Кралев посочи, че в рамките на своето Председателство България е доказала, че за страната ни приоритет е качественото младежко овластяване и осигуряването на бъдеще за младите хора в Европа. Красен Кралев подчерта, че страната ни е била първата, която е поставила младите хора като приоритет на Съвета на ЕС и е първата, приключила законодателно досие в сектор "Младеж" - Европейски корпус за солидарност. “България напълно подкрепя участието на младите хора при взимането на решения по отношение на политиките за младежта и подчертава необходимостта от това техните желания да бъдат чути. Ние отчитаме нуждата от разнообразни гледни точки и мнения и включването на по-широк кръг от млади хора в диалога с властимащите. Работим за насърчаване на ангажираността на младите хора в процеса на разработване на младежки политики без значение какъв е техният статут и произход, включително и на не организираните младежи”, подчерта българският министър на младежта и спорта. Страната ни има добри практики, в това число финансиране на младежки инициативи и проекти с цел по-голяма гражданска активност и доброволчество. Красен Кралев заяви още, че България подкрепя инструментите за осъществяване на добра свързаност, диалог, включване и ангажираност, които са залегнали в рамките на предложението за новата Европейска стратегия за младежта.

По време на неформалната среща между представители на правителства и младежки организации бе изтъкнат големият принос на Българското председателството за изработването и приемането на единадесетте европейски младежки цели по време на Европейската младежка конференция в София. “Силно вярвам, че създаването и приемането на първите Европейски младежки цели бе огромен успех за всички нас. Фактът, че те са резултат от съвместната работа на младите хора, младежките организации и хората, вземащи решения е пример как младежката политика се реализира на практика”, категоричен бе министър Кралев.

Очаква се в резултат на поставените от над 250 младежи от цяла Европа цели да се приеме обща Европейска стратегия за младежта. “Този стратегически политически документ ще ни помогне да имаме по единна и всеобхватна политика, достигаща повече млади хора и обхващаща такива с по-малко възможности”, заяви Красен Кралев.  По думите му, в синхрон с обобщената информация, необходима за приемането на Европейска младежка стратегия, ще бъде обновена и Националната стратегия за младежта.

В рамките на сесията, посветена на бъдещето на "Европейския младежки диалог", беше взета под внимание и визията на младежкия сектор. За младежите е важно изпълнението на Европейските младежки цели да бъде целенасочено и фокусирано върху отделните Цели. Също така, от особено значение е създаването на Национални младежки планове, които да проследят изпълнението на Целите. За да бъде успешен новият формат на “Структурен диалог”, ще има  необходимост от повече ресурси, особено на национално ниво.