Община Русе осигурява патронажна грижа за 261 възрастни и хора с увреждания

Община Русе ще предоставя услугата „Патронажна грижа“ за 261 потребители. Дейностите са част от проект с европейско финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., за който днес беше подписан административния договор с Министерството на труда и социалната политика.

Проектът ще се реализира за период от 15 месеца и ще предоставя качествени и достъпни услуги за дългосрочна грижа, насочени към подобряването на достъпа до социални и здравни услуги на лица с увреждания и техните семейства и лица над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване.

Дейностите включват почасови посещения от медицински специалисти в домовете на потребителите с цел консултиране за приема на текуща или новоназначена терапия от лекар; измерване на кръвно налягане; извършване на манипулации и назначения от лекар и др. С индивидуален подход ще бъдат подпомагани и хората, които имат нужда от съдействие за основни жизнени дейности – хранене, хигиена, движение, почивка и др.

Проектът се реализира в партньорство с Община Сливо поле, където ще бъдат обхванати 33 потребители за период от 12 месеца. Чрез реализирането му ще се надгради създадения модел за предоставяне на почасови, мобилни, интегрирани, здравно-социални услуги в двете общини.

Административният договор по проект  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания  в Община Русе и Община Сливо поле“е по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“. Той е на стойност 687 693,28 лв., от които 584 539,29 лв. европейско финасиране и 103 153,99 лв. национално финансиране.