Нова наредба ще регламентира ползването на общинските спортни обекти в община Плевен

Предложеният проект вече е обсъден в три от постоянните комисии

Нова наредба в Община Плевен ще регламентира условията и реда за ползване на спортните обекти, общинска собственост. „Предложението за Наредба №37 бе в дневния ред на Общинския съвет за месец март, но обсъждането бе отложено за априлското ни заседание с цел прецизиране на отделни текстове в нея“, информира председателят на Общинския съвет Мартин Митев, като припомни, че предложеният проект вече е обсъден в три от постоянните комисии.

Целта на предложения проект за Наредба №37 е да се определи реда и условията за предоставянето на спортните обекти, собственост на Община Плевен, съобразно новата нормативна уредба. Задачата е освен да бъдат регулирани обществените отношения, свързани с използването на общинските спортни обекти, да се даде възможност и за инвестиции в тях, както и предпоставки за по-доброто им управление и използване.

Законът за физическото възпитание и спорта /ЗФВС/, в сила от 18.01.2019 г., определя спортните обекти да се предоставят за ползване, да бъдат отдавани под наем, предоставяни на концесия и върху тях да се учредяват ограничени вещни права при условия и ред, определени в наредби, приети от общинските съвети. Съгласно текстове в него общинските спортни обекти могат да се предоставят безвъзмездно за определено време при условия и ред, определени в наредба на общинския съвет за спортните дейности, записани отново в ЗФВС.

Друг текст в закона посочва, че спортните обекти или части от тях - общинска собственост, могат да се отдават под наем след провеждане на търг или конкурс при условията и по реда на действащото законодателство и при спазване изискванията на Закона за физическото възпитание и спорт. Съгласно новата нормативна уредба с наредбата на Общинския съвет следва да бъдат определени: Изискванията, на които да отговарят участниците; Критериите за оценяване на размера на предвидените инвестиции и контролът по изпълнението им; Условията за оценяване на възможностите за развитие на спортната дейност, както и постигнатите спортни резултати; Редът за подаване и разглеждане на заявленията, класиране на участниците и сключване на договора.

Законът дава възможност общинските спортни обекти да се отдават под наем за срок до 1 година без търг или конкурс при условия и по ред, определени също в наредбата на спортен клуб - сдружение с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност, на спортна федерация или на обединен спортен клуб, които са вписани в регистрите по чл. 9, ал. 1 от Закона.

Съгласно текст в закона спортни обекти или части от тях - държавна или общинска собственост, може да се отдават под наем за срок и до 10 години, като в тази хипотеза не е предвидено изискване това да става само на спортни клубове.

Спортните обекти или части от тях - общинска собственост, може да се отдават под наем за срок и до 30 години само на спортни клубове, спортни федерации или обединени спортни клубове, вписани в съответния регистър по чл. 9, ал. 1 от ЗФВС.

"При разработването на проекта за наредба за Община Плевен са взети предвид всички норми на новия Закон за физическото възпитание и спорта и текстът на проекта е изцяло съобразен с тях“, заяви Мартин Митев. Проектът запазва всички възможности, дадени от ЗФВС за използване на спортните обекти. Предвидена е възможност за провеждане на търг или конкурс, като конкретните параметри ще се определят за всяка процедура според различните случаи и целите, които се поставят при ползването на обекта, и резултатите, които се очакват.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен