Да не се закриват яслените групи към детска градина „Пролет“ настояват от ГЕРБ

Групата на ГЕРБ е против отпускането на пореден паричен заем на Общински транспорт Русе

Групата на ГЕРБ ще гласува против отпускането на пореден паричен заем в размер на 540 000 лв. на Общински транспорт Русе. Сумата от над половин милион лева следва да бъде изхарчена за закупуване на 12 тролейбуса. „Ние сме за обновяването на градския транспорт, от години работим активно в тази посока, още със създаването на новото общинско дружество, но по време на постоянните комисии възникнаха множество въпроси, от отговорите на които не става ясно, как е достигнато до единичната цена, дали тези 12 тролейбуса ще са снабдени с устройства за достъпна среда и ще могат ли да изпълняват основната транспортна задача и ще се впишат ли в новата транспортна схема“, питат съветниците от ГЕРБ. Те ще поставят още няколко въпроса - защо се предлага само една оферта, какво стана с оттеглената обществена поръчка и обещанията за нови транспортни средства и т.н.

По отношение отдаването на имот - частна общинска собственост с площ 250 кв.м. за клуб на сдружение „Блок 14“, за срок от 10 години, срещу наемна цена от 168 лв. без ДДС, както и на предходната сесия, групата на ГЕРБ е на мнение, че общинската собственост трябва да се съхранява разумно. „Принципите по отношение стопанисване и управление на общинската собственост следва да се прилагат към всички еднакво. Подкрепяме културата, изкуството и духовността в нашия град. Но тук за нас въпросът е защо общинска администрация не отдаде тази емблематична сграда чрез търг или конкурс“, пита председателят на групата Бедрос Пехливанян. ГЕРБ изцяло подкрепя изкуството, просто не трябва да се създават двойни стандарти при разпореждането с общинската собственост.

Колкото до предложението за разкриване на две дневни смесени групи към детска ясла №15, от групата са категорични, че това ще доведе до закриване на яслените групи към детска градина „Пролет“. В предложението на администрацията се казва, че само 20 родители са заявили желание да посещават яслената група към детската градина, което не е така. След направена справка се оказва, че родителите, които са подали заявление за прием в детска ясла, по първо желание е яслена група в ДГ "Пролет". Това желание е за тази детска градина, а не за детска ясла 15. Броят на подадените заявления е 36, т.е. точно две яслени групи. В същото време - тези родители не са информирани, че яслените групи от ДГ "Пролет" преминават към детска ясла 15.

На сесия зам.-председателят на групата съветници от ГЕРБ Наталия Кръстева ще постави въпросите: Каква ще бъде организацията, при условие, че тези групи ще се намират на територията на детската градина, а организацията на дейности, човешки ресурс ще е към детска ясла 15. Кой ще носи отговорност за организация на дейности, човешки ресурс, как ще се обособят отделни помещения, при условие, че това са две различни институции. Родителите са предпочели яслената група в ДГ "Пролет" , за да има приемственост с детската градина. Какъв е смисълът за тази организация, при условие, че и двете институции са общински? Освен това най-близката ясла до ДГ „Пролет“е детска ясла 12, а не детска ясла 15.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен