Общи условия

Общи условия за използване на сайтовете на AMG
Последна актуализация към 11.01.2020

I. Общи разпоредби
Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайтовете на Алтернатив Медия Груп ЕООД (наричано по-долу само „AMG").
1. Общите условия представляват договор между Вас и AMG, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайтовете за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. С отварянето на интернет страниците на AMG, Вие се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайтовете на AMG.
2. AMG не носи отговорност за изразените от потребителите мнения.

II. Основни понятия
По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
1. "Потребител" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на който и да е от сайтовете на AMG.
2. "Услуга/и" на сайта включват:
- достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;
- участие в сайта чрез коментиране и оценяване на вече публикувани мнения;
- създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за достъп до рубриката „Аларма”;
- получаване на email – бюлетини от регистрираните Потребители на сайта.
3. "Партньор" е всяко лице, с което AMG се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите стоки/услуги на регистрираните Потребители на сайта.
4. "Злонамерени атаки на трети лица" – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

III. Авторски права
Всички права са запазени за срок от пет години. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. При цитиране е задължително да се упомене източникът Bulgariautre.bg, а в случай, че публикацията е в Интернет - цитатът да бъде придружен с хипер-връзка (link) към публикацията. 

При желание да ползвате част от съдържанието на настоящия уеб сайт, може да се обърнете за информация относно условията на адрес [email protected] или [email protected], както и на телефон 0898 40 50 54.

IV. Конфиденциалност
1. AMG се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато потребителят лично е подал данните в полета с публична информация на регистрационната форма и в страницата Настройки и когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.
2. AMG може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за действията на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на Партньори).
3. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на предоставените от него при попълване на заявката за регистрация лични данни за целите на директен маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до AMG на следния адрес или email за контакти: [email protected] Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в условията за регистрация и общите условия за ползване на сайтовете.

V. Ограничаване на отговорността
1. AMG се стреми да поддържа на сайтовете си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на AMG за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.
2. AMG не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. AMG  не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.
3. AMG  не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в  сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.
4. AMG има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

VI. Услуги, изискващи регистрация
1. AMG си запазва правото да предоставя достъп до определени услуги срещу задължителна регистрация.
2. Регистрацията е задължителна за публикуване на съобщения в рубрика „Аларма”;
3. В настройките на потребителския профил, потребителите се задължават да предоставят пълна, вярна, истинска и точна информация, като се съобразяват с изискванията на настоящите Общи условия.
4. AMG си запазва правото да прецени дали да предостави профил/акаунт/ на потребителя, да отстрани или ограничи потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите Общи условия.
5. AMG си запазва правото да преустанови предоставянето на горепосочените безплатни услуги чрез публикуване на съобщение на сайта.

VII. Промени
1. AMG си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.
2. За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Настоящите Общи условия са приети и влизат в сила считано от 15.11.2012 г.