Брутният външен дълг на страната намалял с почти 700 млн. евро

Архив София

25-06-2012, 17:56

Автор:

СофияУтре

Всичко от Автора

В сравнение с края на 2011 г. обаче брутният външен дълг се увеличава със 102,6 млн. евро

Брутният външен дълг на България в края на април 2012 г. възлиза на 35,487 млрд. евро или 89,1% от БВП. Това е с 693 млн. евро по-малко в сравнение със същия месец на 2011 г., показват разчети на Българската народна банка (БНБ).

В сравнение с края на 2011 г. обаче брутният външен дълг се увеличава със 102,6 млн. евро.

В края на април 2012 г. дългосрочните задължения са били 25,719 млрд. евро, а краткосрочните – 9,768 млрд. евро.

Брутният външен дълг на сектор държавно управление е 2,734 млрд. евро. В сравнение с края на април 2011 г. дългът на сектора намалява с 16,9 млн. евро, или 0,6%.

Банките са намалили дълговете си за година с 638 млн. евро, или 10,2%, до 5,623 млрд. евро.

Външният дълг на фирмите от нефинансовия сектор, поставени в графа „Други сектори”  е 11,978 млрд., което е с 447,7 млн.  евро, или 3,6% по-малко в сравнение с аналогичния период на 2011 г.

В края на април 2012 г. вътрешнофирменото кредитиране е възлязло на 15,153 млрд. евро, което представлява ръст от 409 млн. лв. на годишна база, или 2,8%.

Нетният външен дълг в края на април 2012 г. е 15,091 млрд. евро, което е с 665.5 млн. евро по-малко в сравнение с края на 2011 г. Като процент от БВП в края на април 2012 г. той е 37,9%, понижавайки се с 3 процентни пункта спрямо края на 2011 г. Намалението се дължи на относително по-голямото повишение на брутните външни активи (със 768,1 млн. евро, 3,9%), в сравнение с нарастването на брутния външен дълг (със 102,6 млн. евро, 0.3%). В края на април 2011 г. нетният външен дълг е 18 198.2 млн. евро или 47.3% от БВП.