107,6 милиона лева бюджетен излишък към края на август

Портфейл

29-09-2012, 17:13

Автор:

Златко Желев

Всичко от Автора

Общата сума на данъчните постъпления към края на август е 14 293.3 млн. лв

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма към края на август е положително в размер на 107.6 млн. лв., като се формира от излишък по националния бюджет в размер на 616.9 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 509.3 млн. лева, съобщиха от Министерството на финансите, цитирани от БТА.

Данните са от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити. Миналият месец от ведомството бяха обявили, че очакват дефицит от 122 млн. лв.

За сравнение за същия период на 2011 г. е отчетено отрицателно салдо в размер на 731.1 млн. лв., или бюджетната позиция към август 2012 г. отчита номинално подобрение с 838.8 млн. лв. спрямо същия период на предходната година.

Постъпилите приходи и помощи към края на август 2012 г. са 17 806.3 млн. лв. или 61.9% от разчетите за 2012 г. Съпоставени с отчетените приходи за същия период на предходната година постъпленията бележат номинален ръст от 9.6% (1 564.5 млн. лв.).

От министерството отчитат, че това се дължи в най-голяма степен на ръста при косвените данъци, като нарастване има и при неданъчните приходи и помощите.

Общата сума на данъчните постъпления към края на август 2012 г. е 14 293.3 млн. лв., 66.2% от годишните разчети. Приходите в частта на преките данъци са 2 680.7 млн. лв., което е 69.9 на сто от планираните за годината.

Приходите от косвени данъци са в размер на 7 433 млн. лв., което е 65.4% от планираните за 2012 г. (от тях приходи от ДДС - 4 720.9 млн. лв., 66.5% от плана, от акцизи - 2 614.6 млн. лв., 63.3% от плана, от мита - 79.8 млн. лв., 66.5% от плана и от данък върху застрахователните премии - 17.6 млн. лв., 73.5% от плана).

Постъпленията от други данъци са 563.1 млн. лв., 68.3% от годишния разчет. Социалните и здравноосигурителните вноски към 31 август 2012 г. са в размер на 3 616.4 млн. лв., което представлява 65% от разчетените за годината. Неданъчните приходи и помощите са в размер на 3 513 млн. лв., което е 49.1% от годишния разчет.

Разходите по консолидирания бюджет (включително вноската на България в общия бюджет на ЕС) към 31 август 2012 г. възлизат на 17 698.7 млн. лв., което е 59.3% от годишния разчет. Спрямо същия период на предходната година се наблюдава нарастване при капиталовите разходи и социалните и здравноосигурителните плащания.

Текущите нелихвени разходи са в размер на 14 625.4 млн. лв. (64.9% от разчета за годината), капиталовите разходи възлизат на 1 993,9 млн. лв. (37.5% от разчетите) и лихвените плащания - на 517.1 млн. лв. (72.1% от планираните за 2012 г.).

Частта от вноската на България в общия бюджет на ЕС, изплатена към 31 август, възлиза на 562.2 млн. лв. Фискалният резерв е в размер на 6.9 млрд. лева.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен