Спечели покана за Chambao в твоя град! Само с Bulgariautre.bg

БГ Музика

25-10-2012, 15:50

Снимка:

БГНЕС

Автор:

Bulgariautre

Всичко от Автора

Имаме 60 покани за Вас, нашите читатели

Chambao отново се завръщат в България, за да се срещнат със своите горещи почитатели у нас.

Първият спектакъл ще бъде на 7 ноември в зала 1 на НДК в София, след което мини турнето продължава в Панаирна палата №2 в Пловдив на 8 ноември и ще завърши в Двореца на културата и спорта във Варна на 10 ноември.

Bulgariautre.bg и "Пинг Понг Ивентс" ЕООД ви дават шанс да станете част от спектакъла на феноменалната група.

Всеки наш читател може да се включи в играта ни и да спечели покана за един от трите концерта. Даваме по 20 покани за всеки един от градовете!

Играта е напълно безплатна и не се изискват големи усилия,  за да пробвате късмета си. Достатъчно е да ни пуснете и-мейл на адрес [email protected], който да съдържа трите имена, адрес и телефон за обратна връзка. Важно е да напишете в тема (subject) градът, за който участвате.

Всеки може да пуска неограничен брой и-мейли.

Играта започва на 26 октомври и ще приключи в 10:00 часа на 5 ноември 2012 година.

След края на играта, чрез томбола ще бъдат изтеглени щастливците, които ще се сдобият с покана. Техните имена ще бъдат публикувани на страниците ни в www.bulgaria.utre.bg.

По-долу можете да прочетете пълните условия на играта.


Начало на играта: 26.10.2012 г.

Организатор на Играта:  "АЛТЕРНАТИВ МЕДИЯ ГРУП" ЕООД

Наградите за участниците в приложението се осигуряват от: "ПИНГ ПОНГ ИВЕНТС" ЕООД

Платформа, в която се реализира играта: Интернет сайт www.bulgaria.utre.bg
 
Право на участие:

Участие в Играта могат да вземат всички, които отговарят на условията за участие, предвидени в правилата за участие и Общите услoвия.

Общи положения:

1. Провеждането и участието в Играта на  "Алтернатив Медия Груп" ЕООД се извършва в съответствие с правилата, установени по-долу.
2. Всеки участник е длъжен да спазва настоящите правила. Всеки участник може да вземе участие в Играта само след приемане на настоящите Правила.
3. Участието се извършва посредством изпращане на и-мейл, съдържащ трите имена на участника, адрес и телефон за обратна връзка. В тема (subject) се изписва градът, за който се участва. Писмата се изпращат на и-мейл адрес: [email protected]
4. Всеки участник има право и възможност изпраща неограничен брой и-мейли.
5. Общият брой награди от томболата са: 20 покани за концерта в София, 20 покани за концерта във Варна и 20 покани за концерта в Пловдив. Печелившите ще бъдат изтеглени на 5 ноември 2012г. в 10:30 ч.и ще бъдат обявени в 11:00 ч. на същата дата на сайта www.bulgaria.utre.bg.
 
Продължителност на играта:

Играта се провежда от 26 октомври 2012 до 10:00 ч. на 5 ноември 2012 година. След приключване на играта, организаторът изтегля чрез томбола печелившите участници и ги публикува на уеб страницата www.bulgaria.utre.bg.

Участие:

Участието в Играта се осъществява с изпращане на регистрационен и-мейл на  адрес [email protected] С изпращането се приема, че участникът е приел безусловно настоящите Правила, задължава се да ги спазва и доброволно предоставя данните си при регистрацията.

Ограничения за участие:

Не може да бъде участник в Играта лице, което е съдружник или акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за медията, която организира Играта, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Играта. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на Играта има право да преустанови участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на участника. Организаторът на Играта самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

ОБЩИ УСЛОВИЯ за участие в Играта:

Чл. 1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между организатора от една страна и участниците в Играта от друга страна, както и условията за участие в нея.
Чл.2. Навсякъде в Общите условия дефинираните в този член думи и изрази ще имат следното значение:
1. “Играта” се провежда в рамките на уеб страница www.bulgaria.utre.bg
2. “Участник” e всяко физическо лице, което чрез изпращане на регистрационен и-мейл на адрес [email protected], е приел безусловно Общите условия и Правилата на Играта.
Чл.3. /1/ Участник в Играта може да бъде само физическо лице, навършило 18 (осемнадесет) години, което е дееспособно.
/2/ Не може да бъде участник лице, което е ангажирано в дейността на организатора или на администратора, или което е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администриранeто на Играта.
/3/ При наличие на данни, установяващи неизпълнение на изискванията по предходните алинеи, организаторът има право да спре участието до опровергаването им от страна на участника. Организаторът самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.
Чл.4. С изпращането на и-мейл за регистрация, участникът заявява съгласие за участие в Играта и съгласие с правилата на същата, в това число и с настоящите Общи условия. С изпращането на и-мейл за регистрация, участникът заявява изрично своето съгласие предоставените от него лични данни за участие в играта да бъдат обработвани от „Алтернатив Медия Груп” ЕООД и „Пинг Понг Ивентс" EООД за целите на играта, включително и за директния маркетинг. Участникът се съгласява, че може да получава информация, свързана с Играта, чрез съобщения, изпратени до неговия и-мейл, с който се е регистрирал да участва в Играта.
Чл.5. Организаторът определя правилата на Играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по своя преценка. Същият има право по всяко време да преустанови реализацията й, както и да прекрати временно или постоянно участието на участник в нея, ако същият не спазва установените правила.
Чл.6. /1/ Общите условия се изменят и допълват едностранно от Организатора.
/2/ Участниците имат право да правят предложения за промяна на Общите условия. Предложенията не обвързват Организатора.
/3/ Организаторът е длъжен да обяви измененията и допълненията в Общите условия.
/4/ Действието на измененията и допълненията е в сила от момента на обявяването им на интернет страницата www.bulgariautrе.bg. Изменените и/или допълнени Общи условия обвързват участниците в Играта с приемането им по начините, посочени по-горе, включително и с изпращането на и-мейл, ако е необходимо.
Чл.7. /1/ Участникът се индивидуализира в Играта посредством изпратеният и-мейл за регистрация и участие в Играта.
/2/ Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чийто и-мейл е използван от друго лице, независимо дали е дало или не съгласие за това.
/3/ Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на участниците, станали му известни при участието им в Играта. Обявяването на участниците-победители (спечелили награди) се извършва по начин, позволяващ тяхната индивидуализация и недопускащ разкриването на лични данни.
Чл.8. Участието в Играта е безплатно.
Чл.9. /1/ Наградите за спечелилите участници в Играта и тяхното разпределение по печеливши се определят посредством томбола, провеждана от Организаторa.
/2/ Наградите се осигуряват от „Пинг Понг Ивентс” ЕООД.
Чл.10. Спечелената награда от печелившия участник се предава, ако са налице кумулативно всички изброени по-долу условия:
1. Играещият участник е изпратил и-мейл за регистрация на адрес [email protected]
2. Играещият участник е изпратил коректни данни – трите си имена, адрес и телефон за обратна връзка и може да ги удостовери с документ за самоличност при получаване на наградата.
3. Спечелилият участник е изразил желание да получи наградата като е посетил офис  на „Алтернатив Медия Груп" EООД, от който може да получи наградата си. Списъкът на офиси, в които ще бъдат налични наградите, ще бъде публикуван на сайта www.bulgaria.utre.bg.
Чл.11. /1/ Наградата се предава лично на спечелилия участник от служител на „Алтернатив Медия Груп" EАД, в офис, посочен от Организатора в рамките на предварително посочен от участника град, като самоличността му се установява с представяне от него на валидна лична карта и след като бъде безспорно установено, че именно това е лицето, което е изпратило и-мейл за регистрация на адрес [email protected]
/2/ Организаторът не носи отговорност, че е предал наградата на приносител на личната карта, в случай, че последният е различен от лицето, спечелило наградата.
/3/ Участници, които не са потърсили наградите си в 2 (дву) дневен срок на посочените места губят правата си върху тях.
Чл.12. Правилата на Играта са неразделна част от настоящите Общи условия.
Чл.13. Оспорването на резултатите от Играта, валидността и верността на който и да е резултат от гласуване, от страна на участник няма действие спрямо Организатора.
Настоящите общи условия и правила влизат в сила на 26.10.2012 г.

 

Покани за концерта на Chambao могат да бъдат купени и чрез сайта на Ивентим от тукСнимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"