Подготвят стратегия за снижаване на риска за населението от природни бедствия

Новините

11-06-2013, 09:06

Автор:

boshnakova1

Всичко от Автора

Кметовете и кметските наместници ще инструктират хората и ще подготвят планове за евакуация при нужда

Кметовете и кметските наместници в Община Стара Загора ще събират информация за рисковите места и обекти на територията на населените места в региона, необходима за разработване на стратегия за понижаване на риска за населението.


По време на проведената месечна работна среща с тях, организирана от секретаря на общината Цена Велкова, те получиха указания за попълването на информационни листи за съществуващите потенциални източници на рискови ситуации. Това са язовири, дерета на реки, мостови конструкции, предприятия, работещи с опасни рискови химически вещества, места за съхранение на агропрепарати, поясни Веселин Кузманов от отдел Опазване на обществения ред и управление при кризи. Информацията трябва да бъде събрана до септември като се попълнят и данни за минали бедствия в съответните населени места – земетресения, пожари, наводнения и др. Целта е да бъде изготвена рискова характеристика на региона, да се анализира информацията и да се разработи стратегия за понижаване на риска за населението, уточни Кузманов.


Селските кметове трябва да съберат и информация за наличната техника на земеделските кооперации, която може да бъде използвана при критични ситуации. Те ще трябва да проверят помещенията за подслон и битовите условия в тях.


Задължение на кметовете и кметските наместници е да инструктират срещу подписи местните хора, във връзка с подготовката за пожароопасния период, както и да подготвят инструменти и план за евакуации. Поради настъпването на фенофаза „Восъчна зрялост" в посевите от есенници на територията на Община Стара Загора, кметът Живко Тодоров определи със заповед предприемането на мерки за противопожарна безопасност.