Най-много безработни в Николаево

Мисия

28-08-2013, 14:42

Автор:

starazagorautre

Всичко от Автора

Жените без квалификация - трайно безработни

Безработицата в страната през месец юли незначително нарастна и равнището й достигна 10,81%. По данни от административната статистика на Агенция по заетостта, през юли в Бюрата по труда на област Стара Загора са регистрирани 14 800 безработни и равнището на безработица е 10,02%. Спрямо юни 2013 година равнището на безработица се увеличава с 0,04 процентни пункта, а регистрираните безработни с 57 души. С най-ниско равнище на безработица е община Стара Загора, а с най-високо – община Николаево. Броят на регистрираните безработни в Дирекция „Бюро по труда” Стара Загора през месец юли намалява. Регистрирани са 5173 безработни. Равнището на безработица е 6,46%, с 0,12 процентни пункта по-ниско от това през юни и с 4,35 пункта от средното за страната. По общини стойността на показателя е съответно: община Стара Загора - регистрирани безработни 5062, равнище на безработица - 6,46 на сто; община Опан - регистрирани безработни 111, равнище на безработица - 17,65%; В общата съвкупност на безработните се запазва доминиращият дял на жените – 58,6 на сто. Увеличението спрямо предходния юни е с 0,5 пункта. Най-висок остава относителният дял на жените без квалификация – 37,5 на сто през юли. Увеличават се безработните в младежка възраст - 1086 през юли, 1036 предходния юни. Сред тях преобладават безработните на възраст 25-29 години – 12,0 на сто. Сравнението с  предходния юни показва увеличение с 0,5 на сто. Месечният брой на безработните в активна трудоспособна възраст е 2350, с 1,3 на сто по-малко от регистрираните на възраст 30-50 години през юни. Намалява с 2,2 на сто месечният брой на безработните на възраст над 50 години – 1737 в отчетния месец, 1776 през юни. С 21,9 на сто се увеличава броят на новорегистрираните безработни - 858 през юли, 704 предходния юни, като 35,8% са освободени от частния сектор. В зависимост от икономическите дейности, най-много продължават да са новорегистрираните безработни от сектор услуги (314), индустрия (158) и търговия (96). През месеца са обявени 470 работни места. Заявените работни места на първичния пазар са с 2,8 на сто повече от заявените през юни. Частният сектор е заявил 225 места, 47,9 на сто от местата. Делът му се увеличава от 41,4 на сто през юни до 47,9 на сто от местата в отчетния месец. През юли най-много свободни места са обявени от преработващата промишленост и търговията. По програми за заетост и по схеми на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” през юли са обявени 140 работни места. Започналите работа през юли са 385, в т.ч. жени – 221, младежи до 29 години - 81, с висше образование - 94, продължително безработни – 63.