Очаквани промени на Наредба Н-8

Портфейл

14-10-2013, 20:14

Автор:

Bulgariautre

Всичко от Автора

Министерство на финансите публикува Проект за изменение и допълнение на Наредба Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Предложените промени са във връзка с т. 2 от плана за действие на Министерство на финансите, проекта за унифициране на декларирането на данните с осигурителните декларации и имат за цел оптимизиране на процеса и сроковете за деклариране и отчитане на задълженията за осигурителни вноски и ограничаване на недобросъвестните практика при деклариране на данни по реда Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. В тази връзка са направени предварителни анализи от информационната система на НАП, които показват, че средномесечно немалък брой, задължени по смисъла на наредбата, лица подават данни с несъответствие между декларираните задължения за осигурителни вноски и сумите от тези вноски изчислени от подадените декларации обр. № 1 за осигурените лица.

С предложените промени се предвижда извършване на съпоставка при приемане на данните, представяни с декларация обр. № 1 „Данни за осигуреното лице”, с декларираните пред НАП задължения за задължителни осигурителни вноски от осигурителите с декларация обр. № 6 „Данни за дължими вноски и данък” в информационната система на НАП. Няма да се приемат данни от декларация или декларации образец № 1, когато едновременно не се подава декларация образец № 6, или когато има несъответствие между декларираните задължения и подадените данни за лицата. Посоченият ред не обхваща задължените по смисъла на наредбата лица, за които е въведена схема за централизирано разплащане на осигурителните вноски, или когато въпросните задълженията за задължителни осигурителни вноски и вноски за фонд „ГВРС” са установени от органите по приходите по реда на Данъчно- осигурителния процесуален кодекс, както и за самоосигуряващите се лица.

С предлаганите съпоставки се елиминира или минимизира възможността за подаване на данни за осигурени лица, когато осигурителят не е декларирал коректно задълженията си за осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, здравно осигуряване в Националната здравноосигурителна каса и допълнително задължително пенсионно осигуряване. По този начин се създава взаимовръзка между декларираните от осигурителя задължения и размера на осигурителния доход, който в повечето случаи служи за определяне на обезщетенията и пенсиите на осигурените лица. Предложените промени ще доведат до намаляване на опитите за манипулиране на данните подавани с декларация обр. № 1, водещи до злоупотреби с фондовете на ДОО и средствата на НЗОК, предпоставки за повишаването на събираемостта на задължителните осигурителни вноски и постигане на по-добро взаимодействие между структурите на НАП, НОИ и НЗОК.

Същевременно са идентифицирани последствията във връзка с реализиране на въпросните предложения като са анализирани в различните направления. Като възможен потенциален риск може да бъде посочен завишен брой некоректни декларации през първите 2-3 месеца, предвид въвеждането на допълнителните правила при приемането им.

Предложените промени ще обхванат около 2,3 мил. броя декларации обр. № 1 месечно, подавани от около 8500 броя задължени лица. От тези декларации като некоректни не се приемат и се подават повторно около 20,6 хил. броя декларации, което е по-малко от 0,9 % от подадените декларации.

Проекта можете да прочетете от следната препрадка:

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Министерство на финансите приема предложения към този проект до 24 октомври. 


Източник: Ведомости инфоСнимка на Деня

Щрихи от Плевен