Мерки за намаляване на пожарите,възникващи през отоплителния сезон

Животът

15-10-2013, 09:16

Снимка:

ОД на МВР, Стара Загора

Автор:

StarazagoraUtre

Всичко от Автора

През периода 01.11.2012 – 31.03.2013 г. в региона са регистрирани общо 962 произшествия, като пожари със загуби от тях са 118, Загинал е един гражданин, а са пострадали още 3 души

Ежегодно на територията на страната при битови пожари през отоплителния сезон загиват и получават наранявания множество хора.Основно причинени са от неправилно ползвани или технически неизправни отоплителни и нагревателни уреди, както и от неизправни и непочистени комини. Огнеборците припомнят, че пожарното обезопасяване на жилищата може да се гарантира само с правилен избор – използване на стандартни уреди, компетентен монтаж и внимателната експлоатация на отоплителните уреди. Те препоръчват в началото на отоплителния сезон домакинствата да извършат оценка и подготовка на отоплителните уреди и помещенията, в които се съхраняват горива. На първо място локалните отоплителни уреди и техните димоотводни тръби трябва да са разположени според изискванията на 0,5 м. от горими материали и облицовки. В случай, че това разстояние не може да бъде осигурено - задължително се поставят метални или други негорими екрани, за предпазване от искри, падане на въглени или случайно попадане на материали в камината. Печките трябва да имат здрава облицовка, затварящи се вратички и стабилно закрепени кюнци. Да са поставени на негорима основа, която да излиза отпред и отстрани на 30 см. и да имат въздушна междина към пода. Всяка година, преди настъпване на отоплителния сезон ползвателите на отоплителни уреди с твърдо гориво следва да правят оглед на комините, при установяване на пукнатини – да ги замазват и ако е необходимо - да почистват коминните тела, без при това да палят саждите и нагара в тях. Не бива да се използват за димоотводи други отвори в сградата (отдушници, вентилация и др.).
Важно правило е да не се използва леснозапалима течност /бензин, спирт, нафта/ за разпалване на печката с твърдо гориво (поради опасност от връщане на пламъка по изливаното гориво). Риск носи и използването на големи количества хартия за разпалване, тъй като отделената топлина може да възпламени саждите, натрупани в комина.
Не се препоръчва използването на дървени въглища в затворено помещение - изгарянето им води до отделяне на смъртоносно количество токсичен дим. Никога не бива да се затваря отворът за регулиране на огъня -  това също ще доведе до загазоване на помещението с въглероден окис, който може да предизвика задушаване.
Ползвателите на отоплителни уреди с твърдо гориво трябва да бъдат внимателни и с горещата пепел. Тя следва да се поставя в метален съд извън помещението – така, че вятърът да не я разнася и в никакъв случай да не се изхвърля през прозорец, в пластмасов контейнер за смет или в близост до горими материали.
Преди сън или напускане на помещението, обитателите трябва да се уверят, че огънят в камината е угасен.
При използване на електрически отоплителни и нагревателни уреди е изключително важно електрическата инсталация да бъде поддържана в изправност и да се внимава тя да не бъде претоварвана с едновременно включване на множество мощни консуматори.  В никакъв случай не бива да се подсилват ел.предпазителите - така се създава предпоставка за късо съединение в инсталацията и съответно - за пожар.
Отоплителните електроуреди трябва да са стандартни и изправни и да не са с мощност, която би могла да претовари ел. инсталация в жилището. Стойките и крачетата на уредите трябва да са стабилни и негорими. Недопустимо е закрепването на печките с книги, чаши или парчета дърво. Внимателно трябва да се подбират и удължителите - опасно е  да се използват нестандартни, саморъчно направени удължители или да се включват последователно няколко разклонителя един в друг.
Уредът трябва да намира на не по-малко от 50 см  от горими материали и предмети и да не се доближава до леглата преди лягане – докато обитателите на жилището спят, краищата на завивките им се могат да се опрат или паднат върху печката и да причинят пожар. Опасно е и заспиването с включени електрически възглавници и одеала. Движенията на тялото по време на  сън  могат да предизвикат  прегъване на кабелите или изваждане от ключа и вследствие на късо съединение, завивките да се запалят с тлеене. Климатиците и подовото отопление са сравнително безопасни, но при неправилен монтаж или повреда също могат да причинят пожар. Това важи и за радиаторите.
Пожарникарите препоръчват да се избягва използването на електрически  уреди в бани, тераси или на други места, където могат да влязат в контакт с водата. Недопустимо и изключително рисково е използването на печките и радиаторите за сушене на завивки и дрехи. Ползвателите на електрически отоплителни уреди трябва да имат предвид, че нестабилно окачени над печките пердета, дрехи, календари и др. също могат да станат причина за пожар. 
Ако в жилището има малки деца и трудноподвижни възрастни хора не бива да бъдат оставяни сами в помещение с включени отоплителни уреди, които биха могли да съборят – дори без да разберат. За предпочитане е в такива домакинства да се ползват отоплителните уреди с изключвател при аварийно обръщане. Родителите трябва да имат предвид, че не бива да оставят децата сами, дори ако електрическата печка е изключена – възможно е след като са наблюдавали действията на възрастните, да включат уреда по подражание, без да осъзнават риска от това.
При  използване на нагревателни уреди работещи на пропан-бутан важно е редуцир-вентилът на газовия уред да бъде стандартен и изправен, а маркучът – стабилно закрепен чрез скоби към бутилката и редуцир-вентила.  Маркучите за газ трябва да са специални - от синтетичен каучук, защото обикновените се разяждат от пропана. Не всички хора усещат мириса на газ, затова маркучът, съединенията и редуцир-вентилът трябва редовно да се проверяват за изтичане на газ и при констатиране на изпускане - повредената част да се подмени. Пробата се осъществява само с пенообразуващи вещества и в никакъв случай с пламък. 
Газовата печка, също както печката на твърдо гориво, трябва да се намира на не по-малко от 0,5  метра от горими материали. Бутилката с газ не бива да се  поставя в близост до нагревателен уред или под пряко въздействие на топлина.
Преди запалване на газовия уред, задължително трябва да се проветри помещението. Огнеборците предупреждават, че е опасно е да се спи в помещение с включен отоплителен уред на пропан бутан и препоръчват на ползвателите на газови уреди - да спират притока на пропан-бутан и да ги изгасят преди лягане. Притокът на газ трябва да се спира винаги и само от редуцир-вентила. При спиране от регулатора на уреда, възниква риск в помещението да изтече газ през неплътности в системата.
Преди да се предприеме подмяна на бутилките, трябва да са затворят всички спирателни вентили. Зареждането на туристическите или битови бутилки следва да се извършва само в обекти, сертифицирани като пълначни за LPG и в никакъв случай – на газоколонка. В никакъв случай не бива да се допуска некомпетентен ремонт за газови уреди и редуцир-вентили и особено на газови бутилки.
Трябва да се знае, че пропан-бутанът е газ по-тежък от въздуха и се наслоява ниско по пода, лесно образува взривоопасни концентрации с въздуха в помещението и се възпламенява от маломощни източници на запалване (цигари, искри от контактни ключове, пламъкът на газовия котлон).  Поради това е забранено използването съхраняването на бутилки и уреди за пропан-бутан в помещения и тераси без вентилация в долната част и такива, намиращи се под  нивото на терена (сутерени,избени помещения и подземни гаражи). При възникване на пожар в резултат на изтичане на газ, не бива да се  предприемат гасителни действия, преди да е изключен притокът на газта.
Общо правило е, че при използване на уреди за отопление с горивен процес, трябва да бъде осигурена подходяща вентилация на стаята. Изгаряните горива (като керосин, въглища и пропан-бутан) отделят токсични газове.
Деца и трудноподвижни възрастни хора не бива да бъдат оставени заключени сами вкъщи. В много случаи те нямат реална преценка за рисковете при възникване на пожар, нито възможност да реагират своевременно и адекватно.
За да получат консултация по въпроси, свързани с пожарната безопасност или за да сигнализиране за нарушения на противопожарните правила, гражданите могат да се обаждат на телефони 042/ 665 543, 042/665 563, 042/ 665 540, а при възникване на пожар – да запазят самообладание и да звънят незабавно на тел. 112. Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"