Първа копка за канализацията на село Богомилово

Обектът е включен в Интегрирания воден проект на Стара Загора

Днес ще бъде направена първа копка за изпълнението на втория етап на канализационната мрежа на село Богомилово, включена в Интегрирания воден проект за Стара Загора. Дейността предвижда доизграждане на канализационната мрежа на с. Богомилово и включването на 1357 жители към 2015 година, чрез изграждането на 2 833 м колектори и 12 354 м второстепенна мрежа или общо 15 187 м. Този етап обхваща югозападната част от селото, приспособима за гравитационна канализация, оттичаща в посока гр. Стара Загора. В разглеждания район има изградена поетапно стара водопроводна система, която пресича новопроектирания канал и в местата на пресичане ще бъде възстановена. В рамките на уличното платно, канала ще се разполага осово. За приемник на отпадните води ще служи Канализационен колектор, отводняващ Тракийския университет, който се намира на около 1200 м източно от селото. Предвижда се изпълнение на 268 ревизионни шахти от стоманобетонови пръстени и съответните сградни отклонения.