МВР с официално становище за хаоса с газовите уредби

Мисия Пловдив

26-11-2013, 16:19

Снимка:

БГНЕС, архив

Автор:

Plovdivutre.bg

Всичко от Автора

Обърнете внимание на следната информация!

По повод създалото се напрежение сред собствениците на автомобили с монтирани автомобилни газови уредби сектор "Пътна полиция" - Пловдив прави следните уточнения:

От 01.03.2013г. е в сила Наредба № Н-3/18.02.2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите - членки на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

От 02.03.2014г. влиза в сила разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от Наредба № Н-3/18.02.2013г. регламентираща, че първоначалната проверка на монтираните на МПС газови уредби се извършва от лица, които притежават необходимите капацитет, специализирани технически познания и доказан опит в специфичните области и са акредитирани по стандарт БДС EN ISO/IEC 17020 „Общи критерии за дейността на различните видове органи за контрол" (ЕN ISO/IEC 17020).

С оглед правилното прилагане на нормативната база, обръщаме внимание за следното:

1. В пунктовете на „Пътна полиция” следва да се представят регистрирани МПС, дооборудвани с уредби, които позволяват работата на двигателя с втечнен нефтен газ (LPG) или сгъстен природен газ (CNG) за извършване промяна в регистрацията на МПС. Собствениците представят един от следните документи - паспорт, протокол или друг документ, удостоверяващ монтирането на газова уредба на автомобила.

2. След представяне на някой от посочените документи „Пътна полиция” извършва промяна в регистрацията (промяна на вида на горивото) и издава ново свидетелство за регистрация с отразен съответния вид гориво. От 01.01.2012 г. до 01.03.2013 г. няма регламентация по отношение автомобилните газови уредби, поради което в случай на невъзможност от представяне на посочените по-горе документи от собственика се изисква декларация.

3. От ИА “Автомобилна администрация” са поети ангажименти за спешна промяна на разпоредбите на чл. 26, ал. 3, 4, 5, 6 и 7 от Наредба № Н-3/18.02.2013 г., както и регламентирането на гратисен период за собствениците на МПС с монтирана газова уредба преди влизане в сила на наредбата. Предвижда се удостоверяването на допълнително монтирани газови уредби в МПС да се извършва от пунктовете за периодичен технически преглед.

4. Новите разпоредби от 02.03.2014 г. в Наредба № Н-3/18.02.2013г. по отношение монтирането на газови уредби на автомобилите и тяхната последваща проверка ще касаят само ППС, които се дооборудват с газови уредби след влизане на изискванията в сила. Сектор "Пътна полиция" - Пловдив напомня, че традиционно през месец декември голям брой собственици прекратяват регистрацията на ППС, което води до удължено време за обслужване. На собствениците, които са оборудвали автомобилите си с газови уредби преди влизане на новите изисквания в сила /02.03.2014г./ и притежават валиден документ за преминат първоначален или периодичен технически преглед, няма да бъдат налагани санкции, поради което апелираме да се явяват в удобно за тях време за подмяна на свидетелствата за регистрация и през 2014г.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен