Обсъждат мерки за възстановяване на синята хвойна в Странджа

Мисия Бургас

05-12-2013, 06:10

Автор:

Никол Узунова

Всичко от Автора

Още по Темата:

Научни съобщения от мистична Странджа събраха ученици в проект

Зоната обхваща площ от 2.0 ха и попада в землището на град Малко Търново

Дирекцията на Природен парк (ДПП) Странджа организира кръгла маса на тема: Мерки за възстановяване и разширение на находището на синя хвойна в ПП „Странджа”. Форумът е в рамките на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на ЕС и от Държавния бюджет на Р България, чрез оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”. 

Кръглата маса ще се проведе на 10 декември, вторник, от 10.30 часа в заседателната зала на ДПП „Странджа” – гр. Малко Търново.

Във форума ще участват представители на: Регионална дирекция по горите - Бургас, Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас, ТП Държавно горско стопанство – Малко Търново,  общинско предприятие „Общински гори” – Малко Търново, д-р Дико Патронов – лесовъд,  старши научен сътрудник по екология на гората и експерти на ДПП Странджа.

Основен докладчик на кръглата маса ще бъде д-р Дико Патронов. Той ще запознае участниците със състоянието на Природна забележителност (ПЗ) „Градището – естествено находище на синя хвойна” в Природен парк Странджа. Това е единственото  находище на синя хвойна /Juniperus communis L./ в Югоизточна България.  Ще се предложат и обсъдят мерки, които следва да се предприемат за съхранението и разширението на находището.

Акцент в последващите дискусии ще бъдат възможностите за разширяване местообитанието на синята хвойна чрез залесяване с фиданки, отгледани в съществуващия специализиран разсадник за редки и защитени видове растения в местността „Качул”, създаден по Оперативна програма Околна среда от Дирекцията на Природен парк ”Странджа”.

Природна забележителност „Градището – естествено находище на синя хвойна” е обявена през 1974 година с цел опазване на единственото находище на този иглолистен вид в най-високата част на българска Странджа. Един от инициаторите за обявяването на защитената територия е д-р Дико Патронов. ПЗ обхваща площ от 2.0 ха и попада в землището на град Малко Търново. Формацията е частично нарушена при извършените реконструкции в този район и залесяването му с черен и бял бор.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен