Улиците и площадите в София – обозначени със знак, с текст на български и английски език

Благородното начало на дарителска кампания, в която ще се включат и граждани

Проф. Доктор Вили Лилков предложи и у нас да се спазва практиката, установена от столетия в много европейски градове. Възпоменателните знаци имат не само информативна функция, те помагат за формиране на чувство на принадлежност във всеки от нас към улицата, квартала, града и общността и са израз на отношение към значими личности, исторически събития и заобикалящата ни природа. При проведена среща в Столична община с представители на търговски фирми е изразена готовност те да финансират изработването и монтажа на първите възпоменателни знаци в централната градска част на столицата. С приемането на това дарение ще се постави благородното начало на дарителска кампания, в която ще се включат и други юридически лица и граж дани.
От Историческия факултет на СУ „Климент Охридски” е изразена готовност да
бъдат подготвени съответните текстове към възпомена телните знаци.
Столичният общински съвет даде съгласие за поставяне на възпоменателни знаци, свързани с имената на улиците и площадите и възложи на главния архитект в едномесечен срок да внесе за одобрение в ПК по устройство на територията и жилищна политикаи в ПК по образование, култура, наука и културно многообразие на СОС.