Трикотажната фабрика "Наталия" замърсява въздуха

Дадено е предписание за предприемане на мерки

Експерти на РИОСВ – Стара Загора извършиха две контролни проверки по постъпил сигнал за замърсяване на атмосферния въздух от дейността на трикотажната фабрика „Наталия” в Стара Загора.

Незабавно, след подаване на сигнала на 15 март на дежурния телефон на инспекцията е извършена проверка. При нея е констатирано, че отпадъчните пепел и сгурия от работещия на донбаски въглища котел са изсипани на площадката на дружеството и продължават да тлеят. Веднага е разпоредено да се ограничат неорганизираните емисии, образувани в следствие на тлеенето. Емисиите са възникнали поради неспазване на технологичния режим при процесите на извеждане и депониране на отпадъчните продукти от горивната камера на котела.

В понеделник експертите отново извършиха контролна проверка на дружеството, при която бе констатирано, че в експлоатация са всички съоръжения на площадката на дружеството. Котелът, работещ на твърдо гориво, е въведен в експлоатация в ранните часове на деня, а пречиствателното съоръжение към него е в нормален работен режим. Изведените от котела сгурия и пепел са на площадката, но вече са охладени и не водят до неорганизирано изпускане на замърсители в атмосферния въздух.

Въпреки, че към момента на проверката не е установено замърсяване на въздуха както на площадката на дружеството, така и извън нея, експертите издадоха задължително предписание. С него е изискано да се предприемат мерки и да се реализират действия при третирането на тлеещите пепел и сгурия да не се допуска отделяне на неорганизирани емисии на вредни вещества във въздуха. В рамките на една седмица дружеството трябва да осигури промяна в начина на извеждане, депониране и извозване на отпадъчните пепел и сгурия от горивната камера на котела, така че да не се допуска замърсяване на атмосферния въздух, след което ще бъде извършена последваща проверка.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен