Министерски съвет помага за свлачището в Ораново

Под председателството на зам.областния управител Костадин Дурчов, комисия от специалисти обсъди проучването за свлачище „Ораново“ и набеляза последващи мерки в съответствие с направените изводи и препоръки за предотвратяване на аварии и осигуряване защита на населението.
Проучването е дело на „Геозащита“ ЕООД. Според разработката, основни причини за проявените свлачищни процеси в района са: геоложките особености, тектонския строеж, високата сеизмичност и промените в инженерногеоложките условия в резултат на въгледобива. Управителят на фирмата инж. Стоянка Карадинкова определя свлачището като сериозен екологичен проблем.
Екипът направил проучването предлага в дългосрочен план от МРР да бъде изготвен проект за управление на теренната повърхност в концесионния контур. В краткосрочен трябва да се вземат спешни мерки за дрениране на масива в зоната под главния свлачищен откос и ликвидиране на заблатяванията, а също да се възстанови проводимостта на Орановския дол. За да се осигури достъп на тежка строителна механизация до езика на свлачището, да се изгради временен път.

Кметът на община Симитли Апостол Апостолов уведоми комисията, че мина „Ораново“ изхвърля шисти в района на свлачището и поиска РИОСВ-Благоевград да направи проверка и да предприеме мерки. Той смята, че за да се спре свлачището, единственото решение е да се започне нов начин за изземване на въглища със запълване на галериите, което оскъпява много и ще доведе до затваряне на мината. „Въпросът е дали да се затвори рудника или да се рискува човешки живот“, риторично запита Апостол Апостолов.

Комисията, в която взеха участие и специалисти от Дирекция „Устройствени планове, национална експертиза, инфраструктурни проекти и геозащита“,секция „Геоложки опасности и рискове“ към БАН, катедра „Хидрогеология и инженерна геология“ към МГУ “Св. Иван Рилски”, ОУПБЗН и Областна администрация Благоевград, възложи на кмета на Симитли да подготви искане за помощ до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съветСнимка на Деня

Кадетите на ТСК – Русе със злато от Държавното отборно първенство в Хасково