Днес се провеждат матурите по български език

Близо 120 000 ученици от 7 и 12 клас ще се явят днес на матурите по български език и литература

В 5 часа, в залата на 5-ия етаж в Министерството на образованието и науката, беше генериран изпитният вариант за държавния зрелостен изпит по български език и литература. Избран чрез жребий представител на медиите натисна клавиша на компютъра, за да избере варианта на комбинация за матурата.

Министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова утвърди изпитния вариант и подписа заповедта за скалата за преобразуване на точките в оценки.

Матурата започва в 8.00 часа и ще продължи 4 астрономически часа. Зрелостниците трябва да заемат местата си в определените училища най-късно до 7,45 часа, да пишат с химикал с черен цвят и нямат право да напускат залите до края на първия час на изпита.

Резултатите от държавния зрелостен изпит по български език и литература ще бъдат обявени до 9 юни 2014 г.

Експертите от Министерството на образованието и науката напомнят, че зрелостните изпити започват в 8.00 часа и са с продължителност 4 астрономически часа. За учениците със специални образователни потребности продължителността е 6 астрономически часа. В деня на всеки изпит зрелостникът трябва:

- Да се яви в сградата, в която ще полага ДЗИ, с документ за самоличност (лична карта, паспорт или свидетелство за управление на МПС) и със служебната бележка за допускане до държавни зрелостни изпити.

- Да заеме определеното му работно място 15 минути преди началото на изпита.

- Да предаде на квесторите изключените си мобилни телефони.

- Да носи и ползва химикалка, която пише с черен цвят.

- Да не напуска изпитната зала по-рано от 1 час след началото на държавния зрелостен изпит.

Всеки зрелостник получава изпитен комплект, който съдържа: лист с указания за работа и прикрепена към него идентификационна бланка, лист за отговори и свитък за свободните отговори. Баркодовете, намиращи се на идентификационната бланка, на листа за отговори и на всяка страница от свитъка за свободните отговори, са уникални и поредни, чрез тях се гарантира еднозначното съответствие между всички компоненти на изпитния комплект, поради което не трябва да се разделят.

Всеки зрелостник получава и копие на изпитния вариант за съответния изпит, като има право да работи върху теста, но е задължително да отбелязва верните отговори САМО върху листа за отговори и върху свитъка за свободните отговори. В различните изпитни варианти има три вида въпроси/задачи:

Въпроси от затворен тип с дадени възможни отговори, от които само един е верен. Отговорите на тези задачи трябва да се отбелязват с черен химикал в листа за отговори, а не върху тестовата книжка. Верният отговор се отбелязва със знака Х в кръгчето с буквата на съответния отговор.

Например:

Ако след това ученикът прецени, че първоначалният отговор не е верен и иска да го поправи, трябва да запълни кръгчето с грешния отговор и да отбележи с Х буквата на друг отговор, който приема за верен. Например: За всяка задача трябва да е отбелязан не повече от един действителен отговор. Като действителен отговор на съответната задача се приема само този, чиято буква е отбелязана със знака Х.

Задачи със свободен отговор.

Отговорите на тези задачи се отбелязват в свитъка за свободните отговори. Трябва да се четат внимателно инструкциите! Срещу номера и главната буква на съответната задача/на съответното подусловие се написва верния отговор.

Задача за създаване на текст.

Държавният зрелостен изпит по български език и литература включва 41 задачи:

40 тестови задачи с максимален брой точки 70:

30 задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен. Всяка една от тези задачи носи по една точка.

10 задачи със свободен отговор. Задачите носят различен брой точки: 31. задача носи 4 точки, 32. задача носи 1 точка, 33. задача носи 2 точки, 34. задача носи 4 точки, 35. задача носи 4 точки, 36. задача носи 10 точки, 37. задача носи 5 точки, 38. задача носи 2 точки, 39. задача носи 2 точки, 40. задача носи 6 точки.

Задача за създаване на аргументативен текст, свързан с художествена творба или с откъс от нея, с максимален брой точки 30.

 

Общият максимален брой точки е 100.

В 9 часа, на 21 май 2014 г., ще бъде изтеглен вариантът по български език и литература за национално външно оценяване за VII клас. Изпитът започва в 10.00 часа и се провежда в два модула. Първият модул продължава 60 минути, а вторият модул - 90 минути. Учениците трябва да пишат с химикал със син цвят.

Резултатите от националното външно оценяване по български език и литература ще бъдат обявени до 4 юни 2014 г.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен