По-умна администрация в "Тракия"

Мисия Пловдив

11-06-2014, 20:04

Автор:

Plovdivutre.bg

Всичко от Автора

40 служители от администрацията на район „Тракия“ ще бъдат обучавани по проект на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  

Възможностите за подобряване на професионалната компетентност и работата на служителите в районната администрация според целите на проекта „Обучението – гаранция за ефективна и компетентна администрация“, дейностите, които ще бъдат реализирани, както и очакваните резултати от неговото изпълнение ще бъдат представени на 12 юни 2014 г. от 10.30 ч. в парк-хотел „Пловдив“.

Обучения с AUTO CAD, актуални проблеми на строителния процес по ЗУТ, управление на конфликти, практическа работа по разясняването на нормативната уредба и езиков курс са част от обучителните модули, в които ще се включат служителите.

Проектът „Обучението – гаранция за ефективна и компетентна администрация“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинасирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор за бъзвъзмездна финнасова помощ № 13-22-66 от 02.01.2014., по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11. Началото  на проекта е 02.01.2014 г., с продължителност  9 месеца и е на стойност 82 677.78 лева. Бенефициент на проекта е Община Пловдив.