Нови възможности за безработните младежи

Младите хора ще стажуват с европейски средства

Новата оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" стартира със схема за заетост за безработни младежи. Програмата все още не е одобрена от Европейската комисия, затова средствата за изпълнението й ще са за сметка на националния бюджет, а впоследствие ще бъдат възстановявани.

Схема "Младежка заетост" е насочена към млади безработни до 29-годишна възраст, които ще получат възможност да участват в 6-месечни стажове или обучения на работното място при работодател, като възнаграждението им ще се покрива от оперативната програма. За схемата са предвидени общо 35 млн. лв., като тя ще се изпълнява до края на 2016 г. Очакванията на МТСП са за този период от нея да се възползват близо 8 000 млади безработни.

Как ще се кандидатства?
Бенефициент по схемата ще бъде Агенцията по заетостта, като тя ще се реализира чрез бюрата по труда. След официалното обявяване на старта й бюрата ще започнат да приемат заявки както от безработните, така и от компаниите, които ще трябва да заявят свободните работни места, които предлагат. Документите трябва да се подават в най-близкото бюро по труда. В обхвата на схемата ще влязат и вече регистрираните безработни на възраст до 29 години. Безработните младежи ще бъдат насочвани към подходящи свободни работни места. Очаква се първите стажове или обучения на работното място при работодател по програмата да започнат към началото на юли.
Впоследствие отчитането ще става на регулярна база, като работодателите ще представят своите отчети в дирекции "Бюро по труда", за да им бъдат възстановявани направените от тях разходи. Експертите в МТСП считат, че това е изпитан и работещ механизъм, чрез който по предходната програма "Развитие на човешките ресурси" са осигурени посреднически услуги за над 120 хил. безработни лица, както и работа за близо 100 хиляди от тях.

Какви са критериите и ограниченията?
Схемата е отворена за всички безработни млади хора на територията на страната на възраст до 29 години. Единствените ограничения са тези, които налага Кодексът на труда по отношение на договорите за стажуване и обучение по време на работа. Така например, за да се включат в стажуване, безработните младежи трябва да имат подходящо професионално образование. Ако те не разполагат с такова ще могат да бъдат наети за провеждане на обучение по време на работа.
Важно е да се отбележи, че съгласно плана за изпълнение на европейската гаранция за младежта с приоритет при насочването към свободни работни места за стажуване или обучение на работното място ще се ползват млади безработни до 24-годишна възраст.
За фирмите няма съществени ограничения освен тези, които налагат регламентите за финансовото управление на ниво Европейски съюз, а именно работодателите да не са в процедура по несъстоятелност, да не се намират в ликвидация, да нямат изискуеми публични задължения и др.

Какви разходи се покриват?
Възнаграждението за всяко лице, включено в стажуване при работодател, е в размер на минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година, към които се отнася разкритото стажантско място.
Възнаграждението за безработните младежи, включени в обучение по време на работа при работодател, е в размер на 90% от минималната работна заплата за съответната година. На база размерът й за 2014 г. това е общо 306 лв.
Възнаграждението на наставниците, определени от работодателя, които ще отговарят за обучението на безработните младежи, е в размер на 50% от минималната работна заплата за годината - 170 лв.