Заради градушката имате нужда от нов винетен стикер?

Вижте условията за издаване на дубликат

Зачестиха въпросите от граждани, чиито автомобили са станали жертва на бурята. Вследствие на силната буря и градушка много превозни средства са със счупени предни стъкла. За да бъдат улеснени гражданите, отдел „Пътна полиция“ при ГД „Охранителна полиция“ предоставя информация за реда за смяна на предно стъкло на МПС, на което има залепени стикери:

На предните стъкла на МПС следва да бъдат залепени знак за преминат периодичен технически преглед, стикери за платена винетна такса и за застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите.

Към момента от транспортно министерство нормативно не е предвидена възможност за издаване на дубликат на знака за преминат периодичен преглед. С оглед на това са дадени указания на служителите, осъществяващи пътен контрол, да не взимат предвид административно отношение по Закона за движение по пътищата при липса на залепен знак за преминат периодичен преглед на колата, ако е подменено предно стъкло, но е налично удостоверение за техническа изправност, издадено от МТИТ.

В Закона за пътищата е уреден въпросът с издаване на дубликат на годишни винетни стикери.

При унищожаване на залепената част от годишния винетен стикер вследствие на производствен дефект на винетката, счупване или кражба на предното стъкло, след представяне на втората част от годишната винетка се издава безплатен годишен стикер, валиден до изтичането на срока на първоначално издадената винетка. За целта е необходимо собственикът или ползвателят на пътното превозно средство да представи в съответното областно пътно управление заявление за безплатна винетка. Към  нея се прилагат копие от документа за собственост или ползване на пътното превозно средство, актът за констатиране на счупването, кражбата или производствения дефект, втората част на годишния винетен стикер и частта, която е била залепена на счупеното стъкло, или частта с фабричния дефект. При кражба на предното стъкло не се изисква представянето на първата част на винетката.

Счупването или кражбата на предното стъкло се удостоверяват съответно със служебна бележка или с констативен акт, издаден от районните управления на МВР, а производственият дефект на винетката - при оглед, извършен от представители на съответното областно пътно управление на Агенция "Пътна инфраструктура".

Относно Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на МПС, е регламентирано, че по молба на собственика, ползвателя или водача на моторното превозно средство, застрахователната компания издава нов знак, който е валиден до изтичането срока на застраховката.