Областната със заповед за мерки срещу "Син език" по животните

Започват клинични прегледи и вземане на кръвни проби в животновъдните обекти

Областният управител Живка Аладжова издаде Заповед за незабавното провеждане на заседания на Общинските епизоотични комисии в общините Опан, Гълъбово, Братя Даскалови, Чирпан, Стара Загора и Раднево, намиращи се на територията на област Стара Загора, на които да се вземат спешни мерки за недопускане на заболяването Син език по преживните животни.

Определят се "Предпазна" зона, обхващаща населените места от общините: Опан, Гълъбово и Раднево и "Наблюдавана зона", обхващаща населените места от общините: Опан, Гълъбово, Братя Даскалови, Чирпан, Стара Загора и Раднево.

В заповедта си областният управител нарежда ОДБХ – Стара Загора да организира извършване на клинични прегледи и вземане на кръвни проби в животновъдните обекти за отглеждане на едрите и дребни преживни животни в населените места от "Предпазната" и "Наблюдаваната" зона.

Забранява се придвижването на възприемчиви за син език преживни животни в и от: Предпазната зона (Общините Опан, Гълъбово и Раднево) с изключение на тези, предназначени за незабавно клане, след извършен клиничен преглед, термометриране и обработване с репеленти. Кметовете да уведомят търговците на животни за ограничителните мерки.
Кметовете и кметските наместници ще съдействат за изпълнението на мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестите по животните, като въведат забрана на пашата на всички животни в часовете с активен летеж на куликоидите (преносителите на болестта, "мокреци") от 19,00 часа до 08,00 часа; уведомят собствениците на животновъдни обекти за необходимостта от извършване на дезинсекция в и около помещенията за отглеждане на животни, местата за съхранение на тора и местата за водопой в населените места от Предпазната зона и Наблюдаваната зона за Област Стара Загора; Преди извършване на дезинсекцията, с цел предпазване на пчелите от отравяне с препарати да уведомят собствениците на пчелини.
Забранява се провеждането на пазари и изложби на животни на територията на област Стара Загора. Собствениците на животновъдни обекти с овце , кози и говеда в населените места от Общините от Предпазната и Наблюдаваната зона да не позволяват: при паша и водопой смесване с други стада, закупуване дребни преживни животни с неизвестен здравен статус и произход и не придружени с ветеринарномедицински свидетелства, извършват периодична обработка на животните с инсектициди (препарати за борба с насекомите), уведомяват незабавно обслужващия ги ветеринарен лекар и официалния ветеринарен лекар на общината от отдел "ЗЖ" при ОДБХ - Стара Загора в случай на заболеваемост и смъртност.

Органите на ОД на МВР – Стара Загора следва да засилят контрола при придвижването на животни с автомобилен транспорт, идващи от населените места от обявената Предпазна зона на Р. България, която включва Община Опан, Община Гълъбово, Община Раднево, Всички общини от област Кърджали, Всички общини от област Хасково, от област Смолян - общини: Неделино и Златоград и от област Ямбол - общини: Елхово, Болярово и Тунджа, както и да извършват проверки на следните документи: наличие на ветеринарномедицинско свидетелство; идентификация на животните (ушни марки); лиценз на транспортното средство за превоз на животни; удостоверение за правоспособност на водача (за изкаран курс по хуманно отношение към животните).

Контрол по изпълнението на Заповедта ще се осъществява лично от областния управител.