Ваканцията свърши, първи работен ден за общинските съветници

Мисия Пловдив

11-09-2014, 07:29

Снимка:

plovdivutre.bg, архив

Автор:

Plovdivutre.bg

Всичко от Автора

Още по Темата:

Връчват почетния знак на Цвятко Сиромашки

Ето какво ще решават пловдивските депутати на днешното си заседание

1. 14XI-308/28-08-2014 - Изработване на ПУП-Парцеларен план на Коматевско шосе в обхват извън границите на урбанизираната територия на Община Пловдив;

Вносител: инж. Иван Тотев - Кмет на Община Пловдив

2. 14XI-306/ 27-08-2014 - Изменение на бюджета на Община Пловдив за 2014 г.

Вносител: инж. Иван Тотев - Кмет на Община Пловдив

3. 14XI-318 /03-09-2014 -Информация за изпълнението на бюджета на община Пловдив и сметките за средствата от Европейския съюз към 30.06.14 г., промените на бюджета на община Пловдив към 30.06.14 г. и съответно актуализирани бюджети на разпоредителите с бюджетни кредити

Вносител: инж. Александър Държиков - Зам.-кмет на Община Пловдив, За Кмет на Община Пловдив, съгласно заповед № 14ОА2234/02.09.2014 г.

4. 14XI-311/01-09-2014 - Наредба за изменение и допълнение на Наредба за началния размер на наемните цени на имоти-общинска собственост, приета с решение № 393 от 14.10.2010 г.

Вносител: инж. Иван Тотев - Кмет на Община Пловдив

5. 14XI-316/03-09-2014 - Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Пловдив

Вносител: инж. Александър Държиков - Зам.-кмет на Община Пловдив, За Кмет на Община Пловдив, съгласно заповед № 14ОА2234/02.09.2014 г.

6. 14XI-312/01-09-2014 - Кандидатстване на община Пловдив пред Национален Доверителен Еко Фонд за финансиране по проект:'Подобряване енергийната ефективност на сградите на: ЦДГ 'Зорница', СОУ 'Св.Константин Кирил Философ', СОУ 'К.Величков', Детски ясли 'Слънчо', ОМГ 'Акад. Кирил Попов', СОУ 'Братя Миладинови', ОП 'Чистота' в гр.Пловдив.

Вносител: инж. Иван Тотев - Кмет на Община Пловдив

7. 14XI-303/20-08-2014 - Присъединяване на община Пловдив като асоцииран партньор по проект 'Европейски градове като зелена градска врата към лидерството за устойчива енергия', финансиран по 7 рамкова програма на ЕС Вносител: инж. Иван Тотев - Кмет на Община Пловдив

8. 14XI-314/03-09-2014 - І.Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП 'Дезинфекионна станция', приет с решение № 406 на Общински съвет от 05.11.09 г.; ІІ. Отмяна на действащо Приложение № 2 към Правилника за устройството и дейността на ОП 'Дезинфекционна станция' и приемане на ново Приложение № 2 Вносител: инж. Иван Тотев - Кмет на Община Пловдив

9. 14XI-321/04-09-2014 - 1.Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП 'Организация и контрол на транспорта', приет с решение № 406 от 25.10.2006 г., както следва: 1.1. Промяна на чл.6, т.А 'Предмет на дейност ' от Раздел І;1.2. Промяна на чл.14 от Раздел ІІ;1.3. Промяна в числения състав на персонала;1.4. Отмяна на Приложение № 1 към Правилника за устройството и дейността на ОП 'ОКТ' и приемане на ново Приложение № 1;1.5.Отмяна на Приложение № 2 и приемане на актуализирано Приложение № 2 към Правилника.

Вносител: инж. Александър Държиков - Зам.-кмет на Община Пловдив, За Кмет на Община Пловдив, съгласно заповед № 14ОА2234/02.09.2014 г.

10. 14XI-320/04-09-2014 -1.Упълномощаване представителя на Община Пловдив в ОСА на 'Обелос Пловдив' АД да гласува по указания дневен ред в поканата за свикване на извънредно ОСА, което ще се проведе на 29.09.14 г.; 2.Упълномощаване Кмета на община Пловдив да води преговори с акционера 'Денима 2001' ООД гр.София в 'Обелос Пловдив'АД за закупуване на притежаваните от него акции по номинална стойност.

Вносител: инж. Александър Държиков - Зам.-кмет на Община Пловдив, За Кмет на Община Пловдив, съгласно заповед № 14ОА2234/02.09.2014 г.

11. 14XI-322/04-09-2014 -Упълномощаване представителя на община Пловдив в ОСА на 'МБАЛ Тракия' АД гр.Пловдив да гласува по проекторешения, указани в покана за свикване на ОСА, което ще се проведе на 30.09.14 г.

Вносител: инж. Александър Държиков - Зам.-кмет на Община Пловдив, За Кмет на Община Пловдив, съгласно заповед № 14ОА2234/02.09.2014 г.

12. 14XI-319/04-09-2014 - Финализиране ликвидацията на 'Битова тъкан' ЕООД /в ликв./

Вносител: инж. Александър Държиков - Зам.-кмет на Община Пловдив, За Кмет на Община Пловдив, съгласно заповед № 14ОА2234/02.09.2014 г.

13. 14XI-313/01-09-2014 -Вземане на решение за предоставяне временно на общинско жилище от фонд 'Ведомствен' на служители от звена на бюджетна издръжка на ЕГ 'Пловдив', находящо се на адрес : гр. Пловдив, ул.'Васил Левски' № 101, вх.Б, ет.3, ап.7

Вносител: инж. Димитър Кацарски - Зам.-кмет на Община Пловдив

14. 14XI-309/28-08-2014 - Вземане на решение за поправка на допусната очевидна фактическа грешка в определянето на размера на депозита за участие в публичен търг с явно наддаване , предмет на решение № 212/2014 г. за продажба на недвижим имот находящ се в гр.Пловдив, ул.'Хризантема'№ 2, поземлен имот с идентификатор 56784.554.54

Вносител: инж. Димитър Кацарски - Зам.-кмет на Община Пловдив

15. 14XI-310/28-08-2014 - Вземане на решение за поправка на допусната очевидна фактическа грешка в определянето на размера на депозита за участие в публичен търг с явно наддаване, предмет на решение № 213 на общински съвет от 2014 г. за продажба на недвижим имот-чос находящ се в гр.Пловдив, ул.'Хризантема' № 4, поземлен имот с идентификатор 56784.554.540

Вносител: инж. Димитър Кацарски - Зам.-кмет на Община Пловдив

16. 14XI-302/13-08-2014 - Вземане на решение за продажба на основание чл.35, ал.3 от ЗОС на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, ул.'Дилянка' № 15, а именно: 11,80% ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 56784.503.176, с площ 3 462 кв.м.

Вносител: инж. Димитър Кацарски - Зам.-кмет на Община Пловдив

17. 14XI-301/13-08-2014 - Вземане на решение за продажба на основание чл.35, ал.3 от ЗОС на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, ул.'Дилянка' № 15, а именно: 39,30% от поземлен имот с идентификатор 56784.503.176, с площ 3 462 кв.м.

Вносител: инж. Димитър Кацарски - Зам.-кмет на Община Пловдив

18. 14XI-328/05-09-2014-Вземане на решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот-чос,находящ се в гр.Пловдив, ул.'Никола Вапцаров', поземлен имот с идентификатор 56784.530.2289

Вносител: инж. Димитър Кацарски - Зам.-кмет на Община Пловдив

19. 14XI-327/05-09-2014 - Вземане на решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, ул.'Мадара' № 10, самостоятелен обект с идентификатор 56784.520.1650.1.1

Вносител: инж. Димитър Кацарски - Зам.-кмет на Община Пловдив

20. 14XI-325/04-09-2014-Вземане на решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот - чос, находящ се в гр.Пловдив, район 'Южен', местност Остромила, поземлен имот с идентификатор 56784.358.13 Вносител: инж. Димитър Кацарски - Зам.-кмет на Община Пловдив

21. 14XI-324/04-09-2014 - Вземане на решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот-чос, находящ се в гр.Пловдив, ул.'Цар Симеон', поземлен имот с идентификатор 56784.540.1181

Вносител: инж. Димитър Кацарски - Зам.-кмет на Община Пловдив

22. 14XI-304/20-08-2014 - Вземане на решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, ул.'Иван Вазов' № 43, самостоятелен обект с идентификатор 56784.522.668.1.2

Вносител: инж. Димитър Кацарски - Зам.-кмет на Община Пловдив

23. 14XI-323/04-09-2014-1.Вземане на решение за актуализиране на Годишната програма на община Пловдив за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 г.; 2.Вземане на решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот-частна общинска собственост,находящ се в гр.Пловдив, ул.'Кукленско шосе' № 17 Т, поземлен имот с идентификатор 56784.536.153

Вносител: инж. Димитър Кацарски - Зам.-кмет на Община Пловдив

24. 14XI-317/03-09-2014 -1.Вземане на решение за актуализиране на Годишната програма на община Пловдив за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2014 г.;2.Вземане на решение за отдаване под наем за срок от 10 г. чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на недвижим имот-чос находящ се в гр.Пловдив, ул.'Райко Даскалов' № 29, магазин с идентификатор 56784.518.1176.1.47

Вносител: инж. Димитър Кацарски - Зам.-кмет на Община Пловдив

25. 14XI-326/04-09-2014-Изменение на решение № 228 , взето с протокол № 12 от 10.07.14 г. на Общински съвет

Вносител: Петър Зехтински - Зам.-кмет на Община Пловдив

26. 14XI-315 /03-09-2014 - Отпускане на средства по Наредбата за подпомагане на социално слаби граждани от бюджета на община Пловдив

Вносител: Петър Зехтински - Зам.-кмет на Община Пловдив

27. 14XI-305/25-08-2014 - Промяна на капацитета на социалните услуги Център за социална рехабилитация и интеграция на деца и младежи с увреждания /мобилни услуги/ и Дневен център за деца с увреждания 'Св.Анна'

Вносител: Петър Зехтински - Зам.-кмет на Община Пловдив

28. 14ХІ-300/08-08-2014 г. - Прилагане на разпоредбите на § 13 от Наредбата за разполагане на преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив

Вносител: Димитър Колев - Кмет на район "Западен"

*Четири са извънредните точки, внесени за гласуване на днешната сесия.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен