Безработни, включени в СИК, са длъжни да информират Бюрото по труда

В противен случай губят регистрацията си за 6 месеца

Регистрирани безработни, които са включени като членове на секционни избирателни комисии, имат задължение да информират Дирекция „Бюро по труда” за упражнявана трудова дейност. Това те трябва д анаправят в рамките на 7 работни дни от започването /не по-късно от 14.10.2014г./.
Регистрираните безработни лица следва стриктно да спазват задълженията си, съгласно Закона за насърчаване на заетостта и Правилника за прилагането му.
Съгласно изискването на чл.18, ал.5 от Закона за насърчаване на заетостта, безработните лица в срок от 7 работни дни от включването им в заетост в секционни избитателни комисии, e необходимо да уведомяват поделенията на Агенция по заетостта за възникналата промяна в декларираните от тях обстоятелства. При неизпълнениe на посоченото задължение, се прекратява регистрацията им в Бюрата по труда.
Лицата имат право на следваща регистрация не по-рано от изтичането на 6 месеца.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"