Глобяват собственици на сгради заради липса на технически паспорти

Мисия Варна

28-10-2014, 11:50

Снимка:

© Varnautre.bg / Архив

Автор:

VarnaUtre.bg

Всичко от Автора

До края на годината изтича срокът за съставянето им за сгради първа, втора и трета категория

Глоба и акт по ЗУТ грозят собствениците на сгради първа, втора и трета категория, които не направят технически паспорти на строежите си до края на годината, информираха от район "Одесос". До 31 декември т.г. изтича срокът за изготвяне.. Как и в какви срокове се съставят паспортите се описва в нарочна наредба от 2006-а г. и в тази връзка е издадена заповед на кмета на община Варна, уточниха оттам.

За съставяне на техническия паспорт е необходимо обследване за установяване на техническите му характеристики, което се извършва от технически правоспособни лица с пълна проектантска правоспособност въз основа на договор за възлагане със собствениците или упълномощен техен представител. След приключване на обследването възложителят /собственикът/ приема с протокол доклада от изследването и съставения технически паспорт.

Техническият паспорт може да бъде възложен на консултантски/надзорни/ фирми и се изготвя в два екземпляра на хартиен носител, подписани от съставителя, както и на магнитен носител, един екземпляр за възложителя и един за органа, който го регистрира. Възложителят предоставя заверено копие от регистрирания технически паспорт на строежа и на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.В раздел на техническия паспорт са предвидени сроковете за извършване на основните и текущите ремонти на строежа. Задължение за поддържане на безопасната експлоатация на строежа в съответствие с действащите нормативни актове е на собствениците. Те трябва да съставят график за изпълнение на посочените в техническия паспорт мерки.В случай на съсобственост на строежа - собствениците възлагат с договор съставянето на техническия паспорт.

Техническият паспорт се регистрира в районната администрация по местонахождение на строежа. Един екземпляр се връща на възложителя, а другият екземпляр заедно с магнитния носител остава в общинската администрация.

В случай, че собствениците не предприемат действия по съставянето на технически паспорт на сградата, и не го регистрират в срока, ще им бъде съставен акт за установяване на административно нарушение съгласно чл.232, ал.9 от ЗУТ, който гласи: „Наказва се с глоба от 100-300лв., ако по друг закон не е предвидено по-тежко наказание, възложител на строеж, който не възложи съставянето на технически паспорт в сроковете от наредбата"

Сроковете за изготвяне на технически паспорт на строежи четвърта категория е 31 декември 2016-а г., а за пета категория- 31 декември 2018 г.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен