Депутатите разглеждат актуализация на Бюджет 2014

Заложеният дефицит е 3,3 % от прогнозния БВП

Депутатите разглеждат на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. 

В актуализацията на бюджета е предвидено влошаване на салдото по държавния бюджет с 1 340,7 млн. лв. (1,6 % от прогнозния БВП) спрямо разчетите по закона, с което дефицитът по държавния бюджет за 2014 г. става в размер на 2 676,9 млн. лв. (3,3 % от прогнозния БВП). 

Основен принос за влошаването на салдото по държавния бюджет има неизпълнението на приходите с 1 061,8 млн.лв. (1,3 % от прогнозния БВП), докато влиянието на разходите се изразява във влошаване на дефицита с 278,9 млн. лв. или 0,3 % от прогнозния БВП.

Със законопроекта се предлага предоставянето на допълнителни бюджетни средства, осигуряващи изпълнението на най-неотложните им задължения до края на годината, на следните бюджетни системи:

- Министерството на вътрешните работи – 125,7 млн. лв.;

- Министерството на труда и социалната политика – 50,0 млн. лв.;

- Министерството на здравеопазването – 24,2 млн. лева.;

- Министерството на регионалното развитие – 16,4 млн. лв.;

- Министерството на земеделието и храните – 16,4 млн. лв.;

- Висшия съдебен съвет – 10 млн. лв.;

- Министерството на правосъдието – 5 млн. лв.;

- Министерството на външните работи – 3 млн. лв.;

- Държавен фонд „Земеделие” – 70 млн. лв.

В разчетите са предвидени и 77,0 млн. лв. за подпомагане финансирането на европейски проекти и други разходи.

За обезпечаване на тези разходи в разчетите по законопроекта е предвиден ресурс за структурни и допълнителни фискални мерки в размер на 397,7 млн. лв. (0,5 % от прогнозния БВП), който е обособен в резерва за непредвидени и/или неотложни разходи.

В доклада на Временната комисия по бюджет и финанси се посочва, че се поражда необходимост от поемане на нов държавен дълг, респективно промяна на предвидените дългови ограничения за 2014 г., които да позволят да бъде обезпечено допълнително дългово финансиране в размер до 4,5 млрд. лв. в рамките на годината. 

Предвиденото ново дългово финансиране включва и предоставяне на заем на Фонда за гарантиране на влоговете в банките и ликвидна подкрепа за банки в размер до 2,9 млрд. лева. Посочените обстоятелства налагат увеличение на допустимия максимален размер на държавния дълг към края на годината до 22,5 млрд. лв. (28,4 % от прогнозния БВП).Снимка на Деня

Щрихи от Плевен