Отчуждават частни имоти заради железопътната отсечка Димитровград – Харманли

Трасето е с дължина 36 километра

Правителството отчужди части от имоти – частна собственост, намиращи се в землището на Симеоновград, необходими за реконструкцията и електрификацията на железопътната отсечка Димитровград – Харманли. Трасето е с приблизителна дължина 36 км.

Проектът цели оптимизиране на ж. п. линията Пловдив – Свиленград – турска/гръцка граница за скорост 160 км/час. Жп линията е част от трансевропейските транспортни коридори ІV и ІХ и е обявена за обект с национално значение.

Финансирането на процедурите по отчуждаване на имотите се осигурява от НКЖИ, а решението на МС може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването им на заинтересованите лица по реда на АПК.

Кабинетът даде съгласието си имоти – собственост на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, Пловдив, да бъдат заменени чрез пряко договаряне с „Булфарма” ООД. Лечебното заведение е търговско дружество със 100% държавно участие в капитала.

Двете сгради, предмет на замяната, се намират върху терен на „Булфарма”. Дружеството е заявило желанието си да получи собствеността върху тях срещу ангажимент да изгради нова сграда за болницата в съответствие със съществуващия инвестиционен проект. Към настоящия момент лечебното заведение ползва сградите за аптека и бункер за леснозапалими вещества.

Замяната на имотите ще се извърши при начална цена не по-ниска от пазарната стойност, определена към момента на завършване на новото строителство от независим оценител, сертифициран от Камарата на независимите оценители в България, при спазване принципа на еквивалентност на престациите.

Правото на собственост ще се прехвърли след завършването на строежа на новопроектирана сграда и въвеждането й в експлоатация, в срок не по-дълъг от 2 години от датата на влизане в сила на Решението на МС.

С друго решение от частна в публична държавна собственост беше променен статутът на имот в Ботевград, управляван от Министерството на правосъдието. В сградата на ул. „Свобода“ 3 в града се помещават Районният съд, Районната прокуратура, Службата по вписванията и Областното звено „Охрана“.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"