3 млрд. лева е бюджетният дефицит за 2014 г.

Портфейл

02-02-2015, 17:47

Снимка:

pixabay.com

Автор:

Яница Танева

Всичко от Автора

Данъчните постъпления нарастват номинално с 2,9%

Салдото по консолидираната фискална програма (КФП) за 2014 г. е отрицателно в размер на 3 048,2 млн. лева. (3,7% от прогнозния БВП), съобщиха от Министерството на финансите, цитирани от Money.bg.

Постъпилите приходи и помощи по КФП за 2014 г. са в размер на 29 406,8 млн. лева или 98,1% от разчетите.

Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) за 2014 г. възлиза на 23 028,2 млн. лева, което представлява 98,8% от планираните за годината приходи в актуализираните разчети. В структурно отношение приходите от социални и здравноосигурителни вноски надвишават разчета за годината и в голяма степен компенсират изоставането при постъпленията от ДДС, с което данъчните приходи по КФП са близки до планираните с актуализираните разчети за годината. Съпоставено с предходната година, данъчните постъпления нарастват номинално с 2,9% (657,9 млн. лева).

Приходите в частта на преките данъци са 4 275,8 млн. лева, което е 99,9% от предвидените в ЗИД на ЗДБРБ за 2014 г. и нарастват спрямо предходната година с 374,3 млн. лева (9,6%). Постъпленията от данъка върху личните доходи бележат ръст от 10,6% (248,0 млн. лева). Нарастване за 2014 г. се отчита и при приходите от корпоративни данъци – със 126,3 млн. лева, което е с 8,1% повече от миналата година.

Приходите от косвени данъци са в размер на 11 480,8 млн. лева, което е 96,2% от актуализираната програма за годината. Постъпленията от ДДС са в размер на 7 264,4 млн. лева или 94,4% от планираните за годината. Съпоставени с предходната година, приходите от ДДС са по-ниски със 102,1 млн. лева основно поради по-високия размер на възстановения ДДС към фирмите. В края на 2014 г. невъзстановеният ДДС е в размер на 105 млн. лева, което е най-ниското равнище на показателя за последните 10 години и е значително под отчетения в края на 2013 г. (240 млн. лева).

Друг фактор, който трябва да се има предвид при съпоставката с предходната година, е базовият ефект от постъпили през февруари 2013 г. еднократни приходи от стари просрочени данъчни задължения в размер на 65 млн. лева. Приходите от акцизи са в размер на 4 038,7 млн. лева или 99,5% от планираните за годината.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) за 2014 г. възлизат на 32 455,0 млн. лева, което е 98,4% от актуализираните годишни разчети. Спрямо 2013 г. общо разходите по КФП са нараснали с 2 037,1 млн. лева. (6,7%), което се дължи основно на ускореното усвояване на средствата по програмите и фондовете на ЕС и на ръст при социалните и здравноосигурителните плащания.

Разходите по сметките за европейски средства (вкл. националното съфинансиране) нарастват с 23,6% (870,6 млн. лева) спрямо 2013 г., а социалните и здравноосигурителните разходи – със 7,5% (942,8 млн. лева) спрямо отчетените за 2013 г.

Нелихвените разходи са в размер на 30 920,4 млн. лева, което представлява 103,2% спрямо актуализираните годишни разчети. Текущите нелихвени разходи за 2014 г. са в размер на 26 025,0 млн. лева (104,5% спрямо разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетният прираст на държавния резерв) възлизат на 4 895,4 млн. лева (96,5% от разчетите към ЗИД на ЗДБРБ за 2014 г.). Лихвените плащания са в размер на 579,8 млн. лева (86,6% от планираните за 2014 г.).

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.12.2014 г. от централния бюджет, възлиза на 954,9 млн. лева.

Бюджетното салдо по КФП на касова основа за 2014 г. е отрицателно в размер на 3 048,2 млн. лева, което се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 2 388,5 млн. лева и дефицит по европейските средства в размер на 659,6 млн. лева.

Размерът на фискалния резерв към 31 декември е 9,2 млрд. лева, в т.ч. 8,1 млрд. лева депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1,1 млрд. лева вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

По предварителни данни и оценки салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа за януари 2015 г. се очаква да бъде положително в размер на около 85 млн. лева или 0,1% от прогнозния БВП. Това е първият бюджетен излишък за месец януари от 2009 г. досега. За сравнение, салдото за януари 2014 г. беше дефицит в размер на 373,3 млн. лева (0,5% от прогнозния БВП), което означава, че съпоставено с първия месец на предходната година бюджетната позиция се подобрява с 0,6 % от БВП.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен