ЕК одобри Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2014-2020 г.

Получаваме 258 504 125 евро по програмата

Европейската комисия одобри Програмата за трансгранично сътрудничество между Румъния и България 2014-2020 година, съобщиха от правителствената информационна служба. Тя е една от общо петте програми на Европейския съюз за трансгранично сътрудничество, в които страната ни ще участва през периода.

Териториалният обхват на програмата включва регионите от ниво NUTS III, разположени на границата между двете партниращи държави: областите Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич за територията на България и Мехединци, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш, Констанца в Румъния.

Общият размер на средствата по програмата възлиза на 258 504 125 евро, от които 215 745 513 евро са от Европейския фонд за регионално развитие, а 42 758 612 евро – национално съфинансиране, предоставено от двете държави.

Програмата ще функционира чрез шест приоритетни оси, като финансовото разпределение на средствата по тях е:

• Приоритетна ос 1 „Транспорт”  – 38%;

• Приоритетна ос 2 „Околна среда” – 25%;

• Приоритетна ос 3 „Превенция на риска” – 19%;

• Приоритетна ос 4 „Заетост” – 7%;

• Приоритетна ос 5 „Институционално сътрудничество” – 5%,

• Приоритетна ос 6 „Техническа помощ” – 6%.

Очаква се първата покана за набиране на проектни предложения да бъде отворена през април 2015 г. Проектите, които ще могат да кандидатстват за финансиране, трябва да включват поне по един партньор от двете държави.

Бенефициенти по програмата могат да бъдат юридически лица, регистрирани  в допустимия регион, като следва да са организации, които не генерират печалба (в т.ч. местни/регионални/национални власти или подчинени на тях структури, национални и регионални агенции; администрации на природни паркове; местни/регионални горски дирекции; здравни заведения; културни институции; обществени центрове/читалища; регионални агенции по заетост; неправителствени или нестопански организации образователни институции като например университети, училища, колежи и библиотеки; еврорегиони и др. или сдружение от две или повече от изброените).

Управляващ орган ще бъде Министерството на регионалното развитие и публичната администрация на Румъния, а Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” към българското Министерство на регионалното развитие и благоустройството ще изпълнява функциите на Национален орган.

Основният офис на Съвместния секретариат ще остане в град Кълъраш, Румъния, а на територията на България в град Русе ще функционира под-секретариат, за да бъдат подпомогнати българските партньори.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"