Приеха доклада по Стратегията за интегриране на ромите 2013-2020

Доброто партньорство между местните власти и неправителствения сектор дава решения за обучения

На заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси бе обсъден и приет Мониторинговият доклад за реализираните дейности по приоритетите на Стратегията на област Плевен за интегриране на ромите (2013 - 2020 г.).

Отчетена бе извършената дейност по шестте приоритета (образование, здравеопазване, жилищни условия, заетост, върховенство на закона и недискриминация, култура и медии), както и прилагането на мерки в съответната област, насочени към интегриране на ромската общност в българското общество.

Изпълнението на мерките в Националната стратегия за интегриране на ромите се осъществяват на територията на Област Плевен чрез Плановете за действие за интеграцията на ромите в общините, както и на Стратегията на областта за интегриране на ромите.

В 9 от 11-те общини на територията на Плевен има действащи общински планове за интеграция на ромите с период на действие от 2014 до 2017 г. Доброто партньорство между местните власти и неправителствения сектор дава решения за обучение и повишаване заетостта в ромска общност.

Пет са медиаторите в областта за периода 2012 – 2014. По един в общините Плевен, Червен бряг и Долна Митрополия и двама в Кнежа.

Активният диалог между общини и Областна администрация, във връзка с работата по изпълнението на приоритетите, заложени в Националната стратегия за интеграция на ромите, продължава.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен