Официално! Работим и на еднодневни договори

Служителите ще могат да работят на такива контракти не повече от 90 дни годишно

Три промени в Кодекса на труда одобри правителството на заседанието си в сряда. Те са свързани с въвеждането на еднодневни трудови договори, изменения в работно време с променливи граници и уеднаквяването на продължителността на платен отпуск по майчинство за всяко дете без ограничения.

Предлага се приемането на нова разпоредба, с която регистриран земеделски стопанин ще може да сключва еднодневен трудов договор с работник за прибирането на реколта, както и за професии, които не изискват специална квалификация. Предвидено е, че работник ще може да полага труд по този вид договори не повече от 90 работни дни в календарната година.

Работодателите няма да изпращат уведомления в НАП, не връчват длъжностна характеристика и не издават заповед за прекратяване на договора поради изтичане на срока му. 

Законопроектът предвижда тези работници да се осигуряват само във фонд „Пенсии” и фонд „Трудова злополука и професионална болест”, а паричните обезщетения при трудова злополука и професионална болест да се изплащат за срока на неработоспособността, но за не повече от 90 календарни дни.

С промени в Закона за здравното осигуряване се създава възможност за времето, през което ще бъдат наемани, лицата да бъдат здравно осигурявани, като здравноосигурителните вноски да се внасят авансово от работодателите, заедно с вноските за социално осигуряване. Предлагат се и изменения, с които лицата, полагащи труд по време на сезонната селскостопанска работа, да продължават да получават обезщетения за безработица.

Очаква се регламентацията на трудовия договор за един ден да доведе до приходи в бюджета на държавното обществено осигуряване с до 19 200 000 лв. и от данъци върху доходите на физическите лица с до 5 300 000 лв.

Властта предлага и промяна, свързана с работното време с променливи граници. Целта е постигане на по-голяма гъвкавост на работното време за служителя.

С друга промяна се предвижда след използване на отпуск поради бременност, раждане или осиновяване, ако детето не е настанено в детско заведение, всяка служителка да има право на допълнителен отпуск за отглеждането му до навършване на 2-годишна възраст. Предложената промяна цели уеднаквяване на продължителността на отпуска по майчинство за четвърто и следващо дете с този за първо, второ и трето дете. Досега отпускът по майчинство след раждане на четвърто дете беше година и половина. След промените вече няма да е нужен 6-месечният неплатен отпуск, на който имаха право многодетните майки.